Vergi Sirküleri 28:6487 Sayılı Yasa ile ÖTV Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 28:6487 Sayılı Yasa ile ÖTV Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler


Vergi Sirküleri 28:6487 Sayılı Yasa ile ÖTV Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2013
SİRKÜLER NO : 2013/ 28

 

6487 SAYILI YASA İLE ÖTV KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

( 6487 Sayılı Kanun 11.06.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

 

6487 Sayılı " Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " İle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)Kanununda düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 

1- Vergi Güvenlik Müessesesi ( En Az Vergi )nin Kapsamı Genişletilmiştir

a- II SAYILI Listede Bulunan Taşıtlar ve Diğer Motorlu Araçlar İçin Enaz ÖTV Hesaplanırken İmalatçı Satış Bedelide Dikkate Alınacaktır

 

ÖTV Kanununun 12. maddesinde II sayılı listede yer alan malların ÖTV'si; bu malın alış bedeli ya da ithal bedeline ÖTV oranının uygulanması sonucu bulunacak tutardan az olamamaktaydı. 6487 sayılı Yasa ile alış bedeli ve ithal bedeline ilaveten MALIN İMALATÇISININ SATIŞ BEDELİ de dahil edilmiştir. Buna göre hesaplanacak ÖTV, bu malların imalatçısının satış bedeline ÖTV oranı uygulanacak ve bu tutardan az olamayacaktır.

ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."


b- Cellular İçin Uygulanan En Az Vergi Tutarının Süresi 31.12.2023 Yılına Kadar Uzatılmıştır

 

ÖTV Kanununun Geçici 6. maddesi gereği; (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların ( Alıcısı bulunan verici portatif -CELULAR- telsiz telefon cihazları ) karşısında gösterilen orana göre hesaplanan ÖTV'si, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınmaktadır.

Bu düzenleme 31.12.2013 tarihinde sona ermekte iken 6487 sayılı yasa ile uygulama 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.
2- Madeni Yağlar ve Çözücüler İçin Uygulanan ÖTV Tutarları Artırılmıştır

6487 sayılı Yasa ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, aşağıdaki cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 1) Sayılı Cetvel 

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,2985

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,2985

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,2985

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,2985

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar

[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,


-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

2,2985


1,3007

Kilogram


Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,2985

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,2985

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar0,7390Kilogram

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,7390

Kilogram

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

Kilogram

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

1,3007

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)1,3007Kilogram

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)1,3007Kilogram

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)1,3007Kilogram

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

 

6487 sayılı yasaya erişmek için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.