Vergi Sirküleri 27:Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 27:Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır


Vergi Sirküleri 27:Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır
VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 11.06.2013
SİRKÜLER NO : 2013/ 27

 

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

( 6487 Sayılı Kanun 11.06.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

 

6487 Sayılı " Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " İle Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Vergi Usul Kanununda düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

1- Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

Ar-Ge Personeli için sağlanan gelir vergisi teşviki 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştırGelir Vergisi Kanununun Geçici 75. maddesinde yapılan değişikle 21.12.2013 tarihinde son bulacak destek 1o yıl süre ile uzatılmıştır. Madde metni aşağıdaki gibi olmuştur.

31/12/2023 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90'ı, diğerleri için yüzde 80'i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.


2- Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler:

Varlık kiralama şirketlerinin kaynak kuruluşlar dışında 3. bir şahsa gayrımenkulleri devretmesi halinde vergileme yapılacaktır

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde kurumların 2 yıl süreyle elde tuttukları gayrımenkullerin satışından doğan kazançların %75'i, kanunda öngörülen diğer koşulları taşıması kaydıyle kurumlar vergisinden istisnadır.

Diğer taraftan kira sertifikası ihracı amacıyla; gayrımenkule sahip kurumlar ile varlık kiralama şirketlerine özel düzenleme getirilmiş ve bu güne kadar uygulama,

- taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile
- bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanmış ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranılmamıştır.
Bu uygulamaya yine eskiden olduğu gibi devam edilecektir. Ancak 6487 sayılı kanunla madde metnine aşağıdaki hüküm eklenerek varlık kiralama şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun 3. bir kişi yada kuruluşa, bu gayrımenkulleri devretmeleri halinde vergileme yapılacağı belirtilmiştir. Eklenen metin aşağıdaki gibidir:
"Ancak, varlık kiralama şirketinden devralınan veya kaynak kuruluşça kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama şirketi tarafından söz konusu taşınmazların üçüncü kişi veya kurumlara satılması durumunda, bu varlıkların kaynak kuruluşta varlık kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.)"


3- KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler:

Şehir içi raylı ulaşımla ilgili tesislerin devir ve teslimlerine ilişkin istisna:

KDV Kanununa Geçici 32. madde eklenmiş olup ulaşım tesislerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimlerin 31/12/2023 tarihine kadar KDV'den müstesna olduğu hükmolunmuştur. Geçici 32. madde aynen aşağıdaki gibidir:
"Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır."
Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirimle giderilemeyen vergiler ise iade edilmeyecektir. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.


4- Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler:

a- Avukatların bilgi vermesine ilişkin düzenleme genişletilmiştir


Vergi Usul Kanununun 151. maddesinde Avukatlardan kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısiyle muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemeyeceği ancak bu yasağın müvekkil adlariyle vekalet ücretlerine ve giderlerine şamil olmadığı belirtilmiştir.
Ancak 6487 sayılı yasa ile yasağın kapsamı daraltılmış ve avukatlık sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara şamil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir:
"3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısiyle muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlariyle vekalet ücretlerine ve giderlerine (6487 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 11.06.2013) ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir. "
b- " Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi" müessesesi getirilmiştir


Maliye Bakanlığı tarafından çifte vergilemeyi önleme ve karşılıklı işbirliği kapsamında, diğer ülkelerden istanilen bilgiler sadece VERGİSEL OLAYLARLA SINIRLI iken, 6487 sayılı yasa ile bu kapsam vergi dışına da taşırılmıştır. Eklenen madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir:
MADDE 152/A - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen şümulle sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilir."


5- Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler:

a- Karar ve ilam harcı'nın ödeme süresi " bir ay"a düşürülmüştür


Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde ödenirken bu süre 6487 sayılı yasa ile bir aya düşürülmüştür.


b- Bankaların şube açılışlarında ödedikleri finansal faaliyet harcının hesaplama tekniği değiştirlmiştir


Harçlar Kanunu'nun "XI - Finansal faaliyet harçları" başlıklı bölümünün (c) bendi gereği; bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki bulundukları yerin nüfusa göre alınmaktaydı.
Yapılan değişikle yeni açılan şubeler için yıl hesabı yerine kıst dönem hesabı yöntemine geçilmiştir.
Buna göre liste aşağıdaki gibi olmaktadır:

XI- Finansal faaliyet harçları

 

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

TL

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

284.866,50

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

284.866,50

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

17.091,95

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

51.275,95

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

68.367,95

6487 sayılı yasaya erişmek için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız,

Saygılarımızla 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.