Vergi Sirküleri 24:Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Vergi Sirküleri 24:Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı


Vergi Sirküleri 24:Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı
VERGİ SİRKÜLERİ

 


SİRKÜLER TARİHİ : 03.06.2013
SİRKÜLER NO : 2013/24

 

 

YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

 

 

1-Yurt dışı varlıkların sahipliğini ispat eden Kanaat verici belgeler ayrıntılı olarak açıklanmış bunlardan hangilerinin onaylandıktan sonra kanaat verici belge sayılacağı açıklanmıştır.

2-Bildirim ve beyan; 15.04.2013 tarihi itibariyle sahip olunan varlıklar 31.07.2013 tarihine kadar Türk lirası cinsinden rayiç değerleri ile beyan edilecektir. Taslak eki olan beyanname ve formlarla elektronik ortamda vergi dairelerine ve formlarla bankalara ve aracı kuruluşlara bildirimde bulunulacaktır.

3-Her ay ayrı bir vergilendirme dönemi olduğundan 31.07.2013 tarihine kadar verilen beyanlarda aynı tarihe kadar düzeltme yapılabilecektir.

4-Ödeme tarh ve tahakkukun yapıldığı ayın sonuna kadar varlığın % 2'si bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenecektir.

5-Şirkete ait olmasına rağmen, ortakların, kanuni temsilcilerin ve vekillerin üzerinde görünen varlıklar beyan edilebilecektir.

6-Varlıklar Türk lirası rayiç değerleri ile yasal defterlere ilgili varlık hesabına karşılığında Pasifte sermayenin bir unsuru olarak beyan tarihinde defterlere kaydedilecek ve sermayeye ilavesi dışında kullanılamayacaktır. işletmenin tasfiyesinde ve devir, bölünmelerde vergilendirilmeyecektir.

7-Taşınmazlar için amortisman ayrılamayacak elden çıkarılmasında oluşan zarar kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

8-Taşınmazlar dışındaki varlıklar bildirimi takip eden ay sonuna kadar Ülkeye getirilmelidir.

9-İnceleme ve mahsup işlemleri; Kanunun yayımından sonra başlayan ve 1.1.2013 Döneminde önceki dönemlerin incelenmesinden kaynaklı vergi incelemelerinde ortaya çıkacak matrahlar bütün şartların yerine getirilmiş olması koşulu ile beyan edilen varlık değerinden mahsup edilecektir. Mahsup matrahtan yapılacaktır.

10-Tam mükellef gerçek kişiler ile kurumlar, yurt dışındaki iştirakleri veya şubeleri vasıtasıyla 31.10.2013 tarihine kadar elde ettikleri karları 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye'ye getirmeleri halinde bu kazançları vergiden istisna edilecektir.

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.