Vergi Sirküleri 85 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstisnası İle Serbest Bölge İstisnasına İlşikin KVK Tebliğİ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 85 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstisnası İle Serbest Bölge İstisnasına İlşikin KVK Tebliğİ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.06.2018

SİRKÜLER NO : 2018/85

TEKNOLOJI GELİŞTİRME BÖLGELERİ ISTISNASI  İLE SERBEST BÖLGE  İSTİSNASINA İLŞİKİN KVK   TEBLİĞI YAYIMLANMIŞTIR

(Kurumlar Vergisi 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 16  Seri No’lu Tebliğ, 12/6/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) tebliği ile 1 Seri nolu KV Genel Tebliğde değişikler yapılmış olup yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna:

Yayımlanan 16 no’lu tebliğ ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.12.2.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümü değiştirilmiştir.  Bu değişiklikle; “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna” olduğu belirtilmiştir.

Yine aynı şekilde 1 No’lu KV Genel Tebliğinin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” bölüm başlığı altında belirtilen ve istisna kapsamında olana   “Yazılım”  faaliyetlerine  “tasarım” ibaresi eklenerek tasarım faaliyetlerinin de  istisna kapsamında olduğu belirtilmiş ve tebliğin ilgili bölümleri bu yönde değiştirilmiştir.

Tebliğde ayrıca,  teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecekleri belirtilmişr. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Yine aynı şekilde,  teknoloji geliştirme bölgelerinde tasarım faaliyetleri sonucu buldukları ürünleri kendileri seri üretime tabi tutarak pazarlayan mükellefler, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançlarının tasarıma isabet eden kısmını, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yayımlanan Tebliğde, 1 No’lu Tebliğin “5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer” başlıklı bölümünün birinci ve ikinci paragrafı değiştirilerek,   Yönetici şirketlerin, 4691 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanabilmesi için kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiği de ayrıca açıklanmıştır.

Tebliğde ayrıca Patent ve eşdeğer belge alma şartı ile kazancın istisnadan yararlanılacak kısmının tespiti ayrıntılı şekilde yer yer örneklerle açıklanmıştır.

2. Serbest Bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası: 1 No’lu KV Genel Tebliğinin Serbest Bölgelerde uygulana istisnaya ilişkin  “5.12.3.1. Yasal düzenleme” başlıklı bölümünün sonuna  yeni bir paragraflar eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile 24/2/2017 tarihinden önce yalnızca üretici kullanıcılara tanınan kurumlar vergisi istisnasının, hizmet ihracatının geliştirilmesi amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetlerine de tanınması sağlanmıştır. Bu hizmetler, fiziki olarak serbest bölgede verilmekle birlikte, yararlanıcısının yurt dışında yerleşik olması ve Türkiye’ye dönüşlerinin olmaması şartları aranacaktır. Söz konusu istisna, bu yöndeki faaliyetlerin bütünüyle yurt dışına yönelik olması halinde yararlanılabilecek bir vergi istisnası olduğundan, bu kapsamda ruhsat alacak firmaların yalnızca yurt dışına yönelik olarak faaliyette bulunması gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 16  Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş