Vergi Sirküleri 69 : Bilanço Aktifinde Yer alan Gayrimenkullere Enflasyon Değerlemesi Yapılabilme İmkanı Getirilmiştir.

Vergi Sirküleri 69 : Bilanço Aktifinde Yer alan Gayrimenkullere Enflasyon Değerlemesi Yapılabilme İmkanı Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.05.2018

SİRKÜLER NO : 2018/69

BILANÇO AKTIFINDE YERALAN GAYRIMENKULLERE  ENFLASYON  DEĞERLEMESI YAPILABILME IMKANI GETIRILMIŞTIR

 (7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 25/5/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7144 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’na (VUK) geçici 31. Madde eklenmiş ve aktifte yer alan gayrimenkullerin Yİ-ÜFE oranları ile yeniden değerlenmesi imkanı getirilmiş, bu imkandan yararlanılarak yapılan değer artışı üzerinden %5 vergi hesaplanması düzenlenmiştir.  Yapılan düzenleme kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Uygulamadan Kimler Yararlanabilecektir?: Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile VUK’nun 215 inci maddesi uyarınca kendilerine kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç) yararlanabilecektir.

2. Kapsamdaki Gayrimenkuller Hangileridir? Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 28/5/2018 tarih itibarıyla tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar  (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar hariç) uygulama kapsamındadır.

3. Kapsamdaki Taşınmazlar 30/9/2018 Tarihine kadar aşağıdaki şartlarla yeniden değerlenebilecektir:

3.1. Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismana tabi taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir.

3.2. Taşınmazların yukarıdaki  bendine göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;

3.2.1. En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,

3.2.2. En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade eder

3.3. Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde meydana gelecek değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Değer artışı, taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri, taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.

4. Taşınmazlar,  yapılan yeniden değerleme sonrasında oluşan yeni değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmaya devam edilecektir.

5. Değer artışı Üzerinden %5 Vergi Hesaplanıp Ödenecektir: Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir. Bu kapsamda  ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamaz.

6. Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.

7. Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz. Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce  VUK mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer artışı fonu özsermayeden düşülmek suretiyle mezkûr madde uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır.

Düzenleme 25/5/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’na ulaşmak için tıklayınız.

 Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.