Vergi Sirküleri 27 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 27 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/27
 

7103 SAYILI TORBA KANUNLA KATMA DEĞER  VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
(7103 Sayılı Kanun,  27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Katma Değer Vergisi Kanununda (KDV) yapılan değişiklikler kısaca  aşağıdaki gibidir:

1-ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE SAĞLANAN KDV İSTİSNALARI

Yayımlanan Torba Tasanın 29 uncu maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,”

Madde ile;

  • organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımı dahil alt yapı inşaları ile,
  • küçük sanayi sitelerindeki iş yerlerinin inşasına ilişkin,

organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine (veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere) yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmak suretiyle yatırımlar üzerindeki katma değer vergisi yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin mal ve hizmet alımları ise genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

Bu düzenleme yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girecektir.

2- KANTİNLERİN OKUL AİLE BİRLİKLERİ TARAFINDAN KİRAYA VERİLMESİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR

Yayımlanan Torba Tasanın 30 uncu maddesiyle KDV Kanunun 17nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan "gayrimenkullerin kiralanması işlemleri” ibaresi "gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri” şeklinde değiştirilerek KDV’den istisna edilmiştir.

Bu düzenleme Torba yasanın yayımı tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

3- 31/12/2019 TARİHİNE KADAR YAPILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLMEKTEDİR

Yayımlanan Torba Tasanın 31 inci maddesiyle KDV Kanuna geçici 39. madde eklenmiştir. Bu madde ile; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na na göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Böylece imalatçı mükellefler üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünün azaltılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke sanayisi ve ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini teminen, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna tutulmaktadır.

Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkündür.

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

Öte yandan madde ile, imalat sanayiinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye Bakanlar Kuruluna, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

Bu düzenleme yayımı tarihini izleyen ikinci ay  başında (1/5/2018)  yürürlüğe girecektir.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7103 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş