Vergi Sirküleri 26 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 26 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/26

7103 SAYILI TORBA KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

(7103 Sayılı Kanun,  27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Kurumlar Vergisi Kanununda (KVK) yapılan değişiklikler kısaca  aşağıdaki gibidir:

1. BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNE TANINAN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ KALDIRILMIŞTIR.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesi’nin “ö” bendi kaldırılmadan önce şöyle idi:

“ö) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmez.).

Torba Yasanın 76’ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin “ö” bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde ile vergi mevzuatının OECD ve Avrupa Birliği standartları doğrultusunda uluslararası vergileme ilkelerine uyumluluğunun sağlanması amacıyla Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan izne istinaden kurulan “bölgesel yönetim merkezlerine” tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmıştır.

Bu hüküm 1/1/2019 tarihinde (1/1/2019 tarihi itibarıyla kurulu bölgesel yönetim merkezleri için 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere), yürürlüğe girecektir.

2. TASFİYE ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMDE, VERGİ TARHİYATI VE KESİLECEK CEZALARIN MUHATABININ TESPİTİNE İLİŞKİN  HÜKÜM, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDAN KALDIRLIMIŞ OLUP BU DÜZENLEME VERGİ USUL KANUNU’NUN 10’UNCU MADDESİNE EKLENMİŞTİR.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetler başlıklı 17’nci maddesinin 9’uncu fikrası şöyle idi.

“9) Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için ise tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılır. Limited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki, bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.”

Torba Yasanın yukarıda yer alan 76’ncı maddesi ile bu bent hükmü yürürlükten kaldırılmış, ancak bu bent hükmü Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesine eklenmiştir.

Madde ile, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 9’uncu fıkrası hükmü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na taşınmaktadır.

Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7103 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş