Vergi Sirküleri 25 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değisiklikler

Vergi Sirküleri 25 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değisiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/25

7103 SAYILI TORBA KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

(7103 Sayılı Kanun,  27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Vergi Usul Kanununda (VUK) yapılan değişiklikler kısaca  aşağıdaki gibidir:

1. Vergi Mahremiyeti kapsamında değişiklik yapılmıştır.

VUK’nun  5 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerinbu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacaktır. Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca verilecek bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Değişikliği içeren madde kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

2. Kanuni Temsilcilerin ve Tasfiye Memurlarının sorumluğu yeniden düzenlenmiştir.

VUK’nun  10 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenerek, tasfiye öncesi ve sonrası kanuni temsilciler ile tasfiye memurlarının sorumluğu yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

“Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin, tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tasfiye öncesi dönemler için kanuni temsilcilerdentasfiye dönemi için tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılırLimited şirket ortakları, tasfiye öncesi dönemlerle ilgili bu kapsamda doğacak amme alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. Şu kadar ki bu fıkra uyarınca tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan tutarla sınırlıdır.

Beşinci fıkra kapsamına girmeyen tüzel kişilerin tüzel kişiliklerinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi halinde, sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin her türlü vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemi, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılır.”

Değişikliği içeren madde kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

3. Takdir Komisyonu kararı olmaksızın malların imha edilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

VUK’nun 278 inci maddesinden sonra gelmek üzere  eklenen aşağıdaki 278/A maddesi ile imha edilmesi gereken mallara ilişkin yeni düzenleme yapılarak takdir komisyonu kararı olmaksızın değerleme yapılabilme imkanı getirilmiştir.  

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, maddenin son fıkrası ile Maliye Bakanlığı, bu maddeden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek mükelleflerde aranacak şartlan, tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha oranının süresinden önce İptaline ilişkin kriterleri, madde kapsamına giren emtiayı, sektörler, iş kollan ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle, belirlemeye ve maddenin uygulanmasına İlişkin diğer usul ve esasları tespite yetkili kılınmaktadır.

Değişikliği içeren madde kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

4. Yatırım teşvik belgeli yatırımlar için yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların kur farklarının vergilenmemesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

VUK’nun 280 inci maddesinden sonra gelmek üzere 280/A maddesi eklenerek  yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralara ilişkin düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir.

Düzenlemeyle, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçlar  önlenmiştir.

Değişikliğin  uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılındığından konuya ilişkin tebliğ düzenlemesi yapılabilecektir.

Değişikliği içeren madde Kanunun yayımı tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5. Özel usulsüzlük Cezalarına ilişkin maddede değişikliğe gidilerek ceza uygulamasına elektronik belgelerde dahil edilmiştir.

VUK’nun  353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri değiştirilerek ÖUC uygulamasına elektronik belgelerde dahil edilmiş ve bu konudaki tartışma açıklığa kavuşturulmuştur.

Değişikliği içeren madde kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

6. Bilgi vermekten çekinenler ile elektronik ortamda tebliğ hükümlerine uymayanlara ilişkin ceza uygulaması ilgili madde metni yeniden düzenlenerek açıklığa kavuşturulmuştur.

VUK’nun mükerrer 355 inci maddesinin başlığı “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000 Türk lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 500 Türk lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250 Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Değişikliği içeren madde kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

7. Özel Usulsülük cezalarındaki 376. Madde kapsamında uygulanan  indirim yükseltilmiştir.

VUK’nun 376 ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişikliği içeren madde kanunun yayım tarihiyle yürürlüğe girmiştir.

8.Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

VUK’nun  ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiş ve Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Tarhiyat Öncesi Uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

Değişikliği içeren madde kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9. Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin münhasıran imalat, 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap etikleri yeni (kullanılmamış) nitelikteki makina vb teçhizat ile yatırım teşvik belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri makina ve teçhizatın, Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı Ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde itfa edilebilmesine imkân sağlanmıştır.

VUK’na eklenen geçici 30 uncu madde ile yapılan düzenleme, değişikliğe ilişkin bu Kanunun  yayımını izleyen 2 nci ayının başında ( 1/5/2018) yürürlüğe girecektir.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7103 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş