Vergi Sirküleri 24 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Vergi Sirküleri 24 : 7103 Sayılı Torba Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.03.2018

SİRKÜLER NO : 2018/24

7103 SAYILI TORBA KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 (7103 Sayılı Kanun,  27/03/2018 Tarihinde 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanunda değişiklik yapılmış olup Gelir Vergisi Kanununda (GVK) yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Hizmet sözleşmesinin sonlandırılması nedeniyle çeşitli adlar altında ödenen tazminatlar ücret sayılacak olup, Kıdem Tazminatı istisnasının uygulanmasında dikkate alınacaktır.

GVK’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde ve GVK madde 61’de yapılan değişiklikle, hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesikapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerin ücret kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Kıdem tazminatlarından istisna edilen tutarlarla ilgili hüküm aynen korunmakla birlikte istisna edilen tutarın tespitinde; Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımlar kıdem tazminatına dahil edilerek istisna edilecek tutarın hesaplanması hususlarına ihtilaflara son vermek amacı ile açıklık getirilmiştir.

Değişikliği içeren maddeler yayım tarihiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

2. İşverenlerce kreş ve gündüz bakım hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ücret istisnası kapsamına alınmıştır.

GVK’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklene 16 nolu bend ile işverenlerce bu hizmetin doğrudan verilememesi durumunda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15’i kadar bu hizmeti sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler de ücret istisnasından yararlanacaktır. Bu oranı %50 ye kadar arttırmaya Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Bu tutarı aşan kısım ile hizmet erbabına bu amaçla doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan masraflar ücret olarak vergilendirilecektir.

Değişikliği içeren madde yayım tarihiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

3. Konutların çatı ce cephelerinden yararlanılarak üretilen elektrik enerjisinin satışı esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.

GVK’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına ilave edilen yeni bend ile  konutların gerçek kişi sahipleri veya kiracıları tarafından bu konutların ve eklentilerinin çatı ve cephelerinden yararlanılarak kurulan ve azami gücü 10 kw  (10 kw dahil) olan üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisinin son kaynak tedarik şirketlerine satışı gelir vergisi muafiyetinden yararlanacaktır.

Birden fazla üretim tesisine sahip olanların muafiyetten yararlanabilmeleri için tüm tesislerden bir yıl içinde satabilecekleri azami 10 kw’lık sınırı geçmemesi gerekir.

Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile kurulanlar da esnaf muaflığından yararlanacaktır.

Konut sahiplerinin veya kiracılarının ticari; zirai veya mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaları muafiyeti etkilemeyecektir.

Değişikliği içeren madde yayım tarihiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

4. 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenleri tarafından yapılacak yeni işe alımlarda, işverene 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı desteği,  damga vergisi ve sigorta prim desteği verilmesi, imalat ve bilişim sektörlerinde yapılacak işe alımlarda sosyal güvenlik desteğinin daha yüksek tutarda olması ve söz konusu teşvik uygulamalarının genç, kadın ve engellilerin istihdamında 12 ay yerine 18 ay süreyle uygulanması imkanı getirilmiştir.

4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 19. madde ile sigortalının ve işveren kısmen primlerine uygulanacak teşvik esasları belirlenmiştir.

İmalat sektöründe bir ila üç çalışanı olan ve ustalık belgesine sahip küçük esnafa, 18 ila 25 yaşlarında en fazla iki kişiye istidam sağlamaları halinde iki ayda bir asgari ücret üzerinden ücret, gelir vergisi stopajı, sosyal güvenlik primi ve damga vergisi desteği sağlanacaktır.

4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 20. madde ile işverene sağlanacak sigortalı ve işveren hissesi primi desteğinin esasları belirlenmiştir.

4447 sayılı kanuna geçici 19. ve 20. madde kapsamında işsizlik fonunda karşılanan tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

4447 sayılı kanunu geçici 19 ve 20. maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı verilerek muhtasar beyanın üzerinden tahakkuk eden vergiden mahsup edilecektir.

Bu kapsamda ödenen ücretlerin aylık asgari ücretin prim ödeme gün sayısını isabet eden kısım üzerinden damga vergisi hesaplanmaz ve ödenmez.

Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2020 Aralık ayı aşılmamak üzere maddede belirtilen sürelerle (geçici 20 madde kapsamında istihdam edilenlerde 2018 Aralık ayı sonuna kadar) geçerli olmak üzere uygulanır.

İşe giriş tarihi itibariyle sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hışmı yada eşi olması halinde geçici 20. madde kapsamındaki sigorta prim teşvik ile vergi teşviklerinden yararlandırılmayacaktır.

4447 sayılı kanun Geçici 19,  geçici 20 ve geçici 21. madde ile eklenen sigorta prim ve vergi teşvikleri 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.     

5. Yıl içinde vergi tarifesi uygulanması nedeniyle asgari ücretin altında ücret ödenmesinin önlenmesi geçici maddeler yerine devamlı hale getirilmiştir.

GVK’nun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen yeni fıkra ile bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin durumu dikkate alınmak suretiyle gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların(ilgili yılda asgari ücretin dönemsel olarak farklı belirlenmesi halinde yeni asgari ücretin gerçek olduğu aylar için) meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimine ilave edilmesi sağlanmıştır.

Değişikliği içeren madde yayım tarihiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7103 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş