Vergi Sirküleri 121 : 7143 Sayılı Vergi Barışı Kanununu Kapsamındaki Ödemelere İlave Süre Getirilmis, Ödemeleri Aksatıp Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yeni İmkan Verilmiştir.

Vergi Sirküleri 121 : 7143 Sayılı Vergi Barışı Kanununu Kapsamındaki Ödemelere İlave Süre Getirilmis, Ödemeleri Aksatıp Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yeni İmkan Verilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 28.12.2018

SİRKÜLER NO : 2018/121

7143 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNU KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERE İLAVE SÜRE GETİRİLMİŞ, ÖDEMELERİ AKSATIP YAPILANDIRMAYI İHLAL EDENLERE YENİ İMKAN VERİLMİŞTİR.

 (7159 Sayılı Kanun , 28/12/2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır).

Yayımlanan 7159 Sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, 7143 sayılı Af Kanuna  geçici 2 inci madde eklenmiştir.  7143 Sayılı Af Kanuna eklenen geçici 2 inci madde ile bu kanun kapsamındaki yapılandırmalara ilişkin aşağıdaki kolaylıklar ve imkanlar getirilmiştir.

1.Taksitleri Ödeyemeyip Yapılandırmasını İhlal Edenlere Af Getirilmiştir:

7143 sayılı  Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (28/12/2018)  itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu yapılandırma hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen peşin ödeme indirimine ilişkin  hükümler uygulanmayacaktır.

2. Aralık/2018 ve Ocak/2019 da Ödenmesi Gereken Taksitlerin Ödeme Süreleri, 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Uzatılmıştır:

7143 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri (Varlık Barışına ilişkin hükümler) hariç olmak üzere 7143 sayılı kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Matrah ve Vergi  Artırımına Başvurup  Ödeme Sürelerini Kaçırarak İhlalde Bulunanlara Yeni İmkan Getirilmiştir: 

7143 sayılı  Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları bu maddenin (7143 sayılı kanuna eklen geçici 2inci madde) birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde 5 inci madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemleri,

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak;

1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi süreleri,

2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri,

bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. Bu Kanun hükümlerine uygun ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam eder. Bu Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

7143 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 inci madde 28/12/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7159 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş