Vergi Sirküleri 106: Yayımlanan 21 No’Lu Kdv Tebliği İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 106: Yayımlanan 21 No’Lu Kdv Tebliği İle Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.10.2018

SİRKÜLER NO : 2018/106
 

YAYIMLANAN 21 NO’LU KDV TEBLİĞİ İLE KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

(KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No’lu Tebliğ , 10/10/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (GUT) bazı bölümleri değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1.KDV TEVFİKAT UYGULAMASINDA VERGİ SORUMLULARINA İLİŞKİN DÜZELTME İŞLEMLERİNDE DEĞİŞKLİK YAPILMIŞTIR: 

KDV  GUT’nin “Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar”  bölümün beyannamenin düzenlenmesine ilişkin “Alıcıların Beyanı” başlıklı (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.
Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

Yapılan bu değişiklikle eskiden sadece sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması yeterli iken artık  söz konusu KDV’nin  Hazineye ödenmiş olması da istenmektedir. 

2.ÜNİVERSİTELERE YAPILACAK BAĞIŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEMEDE İNŞAAT RUHSATI ALINAMAMASI DURUMUNA ÇÖZÜM GETİRİLMİŞTİR: 

 KDV GUT’nin “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” lara ilişkin bölümünün “İstisna Uygulaması” na ilişkin    (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”

Bu değişlikle inşaat ruhsatı alınamamış istisna kapsamındaki bağışlara ilişkin olarak inşaat ruhsatı alınamaması durumunda üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşünün alınması imkanı getirilmiştir.

3. İNDİRİMLİ ORANA İLİŞKİN İADE TUTARININ HESABINA İLİŞKİN BÖLÜMDE DEĞİŞİKİK YAPILMIŞTIR:

KDV GUT’nin İndirimli orana tabi iade işlemlerine ilişkin “Yılı İçinde Talep Edilen Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması”na ilişkin bölümün (III/B-3.1.1.) sekizinci paragrafı ile  “İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması başlıklı (III/B-3.1.2.) bölümün beşinci paragrafında yer alan  “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

 Yapılan değişiklikle, bu kapsamdaki iade hesabında ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutar hesabında,  doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutara ulaşılacağı belirtilmiştir. 

Tebliğ yayım tarihi (10/10/2018) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş