Vergi Sirküleri 100 : Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin KDV Matrah Artımı ile Genel Esaslara Dönebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 100 : Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin KDV Matrah Artımı ile Genel Esaslara Dönebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.09.2018

SİRKÜLER NO : 2018/100
 

ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN KDV MATRAH ARTIMI İLE GENEL ESASLARA DÖNEBİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No’lu Tebliğ, 06/09/2018 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan ve yürürlüğe giren Tebliğ ile  KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “IV/E Özel Esaslar” bölüme 14 no’lu bend eklenerek 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV matrah artırımında bulunan ve özel esaslara tabi mükelleflerin, özel esaslar çıkabilmesine ilişkin düzenlemelerde bulunulmuştur.

Tebliğe göre, Özel esaslara tabi mükelleflerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

 Matrah artırımına ilişkin taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş