Vergi Sirküleri 2014/56: 2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları

Vergi Sirküleri 2014/56: 2015 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İndirim Ve İstisna Tutarları

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/56

2015 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİM VE İSTİSNA TUTARLARI

( 287 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  30.12.2014 Tarihli ve  29221 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)

Anılan Tebliğ ile 2015 yılı gelirlerine uygulanmak üzere belirlenen indirim ve istisna tutarları aşağıda yer almaktadır.

1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edilmiştir.

2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 

Gelir Vergisi Kanununun 23/8 numaralı bendinde yer alan bu istisna tutarı 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir. 

3. Sakatlık İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 880 TL, ikinci derece sakatlar için 440 TL, üçüncü derece sakatlar için 200 TL olarak tespit edilmiştir. 

4. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edilmiştir. 

5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir. 

6. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı:

Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir. 

7. 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı:

2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75/- (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir, fakat  2014 yılında elde edilen bu nitelikteki menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı 1 den büyük çıktığından dolayı bu gelirler dolayısı ile beyan verilmeyecektir.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla, 
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.