Vergi Sirküleri 2014/25 : Elektrik Üretimi Lisans Harcamalarına İlişkin Sürküler Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2014/25 : Elektrik Üretimi Lisans Harcamalarına İlişkin Sürküler Yayımlanmıştır


Vergi Sirküleri 2014/25 : Elektrik Üretimi Lisans Harcamalarına İlişkin Sürküler Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 09.04.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/25

 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARCAMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

(Gelir İdaresi Başkanlığınca, hidroelektrik kaynaklara dayalı elektrik üretimi lisans harçlarına ilişkin 4 Nisan 2014 tarih ve HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere, 1.1.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 6456 sayılı Kanun'un 17'nci maddesi ile Harçlar Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Özelleştirme bedeli, lisans bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç), bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Binde 15 oranında harç ödemelerine hükmolunmuştur.

Yapılan söz konusu düzenlemeye göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmalarca (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden aşağıda açıklandığı şekilde Elektrik Üretimi Lisans Harcı ödenmesi gerekmektedir;

Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek Harç Bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatı bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
Harç bildirimi, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretiminin farklı illerde yapılması halinde her bir il için ayrı ayrı düzenlenecektir. Aynı ilde birden fazla hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapılması halinde ise, bir adet düzenlenecek ancak, her bir üretim tesisine ait gayrisafi iş hasılatı ayrı satırlarda bildirilecektir.
Bir örneği ilgili Sirkü ekinde yer alan elektrik üretimi lisans harcı bildirimi, elektrik üretimi yapılan tesisin bulunduğu yer vergi dairesine elektronik ortamda da verilebilecektir.
Elektrik üretim tesisinin bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, Harç Bildirimi bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi dairesinde bulunması halinde ise Harç Bildirimi elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç tahsiline yetkili vergi dairesine verilecektir.

 

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.