Vergi Sirküleri 2014/16 : Mesken Kira Gelirleri İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Vergi Sirküleri 2014/16 : Mesken Kira Gelirleri İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 18.02.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/16

MESKEN KİRA GELİRLERİ İSTİSNASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 (18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete'de 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır)

Gelir Vergisi Kanununun 21'inci maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın 3.200 TL'lik (2013 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere) kısmı gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu istisnanın uygulanması da belli şartlara bağlanmıştır.

Öteden beri uygulandığı üzere, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edenler bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Söz konusu madde de 31/05/2012 tarihinde yapılan değişikle, 01/01/2013 tarihinden sonra elde edilen hasılatlara uygulanmak üzere değiştirilmiş ve eski düzenlemeye ilaveten; beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 94.000 TL'yi  (2013 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere) aşanların bu istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Bu düzenlemeye göre 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 16.000 TL işyeri kira geliri ve 75.000 TL ücret geliri elde etmiş bir kişi; elde edilen gelir toplamının (4.000 + 16.000 + 75.000 =) 95.000 TL, 2013 yılı bakımından Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için belirlenen tutarı (94.000 TL) aşması nedeniyle, 4.000 TL'lik konut kira geliri bakımından 3.200 TL tutarındaki istisna uygulanmasından yararlanamayacaktır.

Tebliğde bu maddenin uygulamasına yönelik farklı örneklerle açıklamalar yapılmıştır.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.