Vergi Sirküleri 2014/12 : Oto Biodizel Harmanlanlayıcılarına İade Yöntemiyle Vergi Farklılaştırılması Uygulamasının Esasları Belirlendi

Vergi Sirküleri 2014/12 : Oto Biodizel Harmanlanlayıcılarına İade Yöntemiyle Vergi Farklılaştırılması Uygulamasının Esasları Belirlendi

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2014
VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/12

OTO BİODİZEL HARMANLANLAYICILARINA İADE YÖNTEMİYLE VERGİ FARKLILAŞTIRILMASI UYGULAMASININ ESASLARI BELİRLENDİ

(29 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır )

Özel Tüketim Vergisi Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, 2/9/2013 tarihli ve 2013/55951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları söz konusu bu Tebliğ'de belirlenmiştir.

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen veya bitkisel atık yağlardan üretilen oto biodizel ile motorininharmanlanması gerekmektedir.

Tebliğ'de, Oto biodizelin Kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca oto biodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olmaları gerektiği belirtilmiştir.

Harmanlayıcıların, Kararname kapsamında oto biodizel satın alacakları üreticilerin oto biodizel üretim izin belgelerinin ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacakları ve muhafaza etmeleri gerekecektir.

Diğer yandan Tebliğde, Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için oto biodizelinelektronik takip sistemi kurulu üretim tesislerinde üretilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üreticiler, Kararname kapsamında oto biodizel üretimi yapabilmek amacıyla üretim tesislerinde bulunan Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağların depolandığı tanklar ve bunlardan üretilen oto biodizelin depolandığı tanklara giriş-çıkış miktarlarını gösteren bir elektronik takip sistemi kuracaklardır. Bu sistemde oluşturulan veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca bu kapsamda istenebilecek diğer bilgiler belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacaktır. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar için Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Tebliğ'de ayrıca , Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi için Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi ile Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Tebliğ'de iade işlemlerine ilişkin olarak belirlenen esaslar ise aşağıdaki gibidir:

1.İade İşlemlerine İlişkin Esaslar:

Tebliğde yer alan belirlemeye göre, bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini harmanlayıcılar talep edebilecektir.

2. İadesi Talep Edilebilecek ÖTV Tutarının Hesaplanması:

Kararname uyarınca oto biodizelli motorinin teslim edilmiş olduğunun tespiti halinde, bu malın ÖTV tutarı teslim edilmiş maldaki oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacaktır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin türleri için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98'inden az olamayacak, %98'den az olması halinde ise bu vergi tutarlarının %98'i dikkate alınacaktır.

3.Oto biodizelli Motorine İlişkin İadesi Talep Edilebilecek ÖTV Hesabında Kullanılacak Formüller:

Oto biodizelli motorine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV tutarı aşağıdaki formüller uygulanmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu formüllerin uygulanması sonucu bulunan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacaktır.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı x (1- Oto Biodizel Miktarı/Oto Biodizelli Motorin Miktarı)

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı-Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanan Birim ÖTV Tutarı

Konu ile ilgili olarak Tebliğde, iadesi talep edilebilecek ÖTV tutarının hesaplanmasına ilişkin örnekler ile nakden ve mahsuben iade  taleplerinin yerine getirilmesinde uygulanacak usullere yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.