Vergi Sirküleri 201/44 : Koruma Altındaki Taşınmaz Kültür Varlıkları Hakkındaki Muafiyetlere İlişkin Yeni Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 201/44 : Koruma Altındaki Taşınmaz Kültür Varlıkları Hakkındaki Muafiyetlere İlişkin Yeni Düzenlemeler


Vergi Sirküleri 201/44 : Koruma Altındaki Taşınmaz Kültür Varlıkları Hakkındaki Muafiyetlere İlişkin Yeni Düzenlemeler

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 14.09.2014

VERGİ SİRKÜLER NO : 2014/44

 

KORUMA ALTINDAKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI HAKKINDAKİ  MUAFİYETLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

(6552 Sayılı  İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

6552 Sayılı Torba Yasanın 98'inci maddesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesine bir fıkra eklenerek aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

Tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olma durumları korunmuştur.
Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.
 Diğer yandan getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı parseller ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıda belirtilen  muafiyet hükmünün uygulanmayacağı hükmolunmuştur.
Ayrıca 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıklarına uygulanan ve yukarıda belirtilmiş olan muafiyetlerden  yararlanamayacaklardır."

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.