Vergi Sirküleri 2015/50 : Yap-İşlet-Devret Projesine İlişkin Müşavir Firma Tarafından Verilen Hizetlerin KDV'sine İlişkin Özelge

Vergi Sirküleri 2015/50 : Yap-İşlet-Devret Projesine İlişkin Müşavir Firma Tarafından Verilen Hizetlerin KDV'sine İlişkin Özelge


Vergi Sirküleri 2015/50 : Yap-İşlet-Devret Projesine İlişkin Müşavir Firma Tarafından Verilen Hizetlerin KDV'sine İlişkin Özelge

VERGİ SİRKÜLERİ

 

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 24.11.2015

VERGİ SİRKÜLER NO : 2015/50

 

YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİNE İLİŞKİN MÜŞAVİR FİRMA TAFARINDAN

 VERİLEN HİZMETLERİN KDV’SİNE İLİŞKİN ÖZELGE

 

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 02/11/2015 tarihli Özelgede; 3996 sayılı kanun kapsamında yap-işlet-devret modeli ile İstanbul Boğazı Geçiş Projesi’ni üstlenen firmanın İdare ile yaptığı sözleşme kapsamında, projenin müşavir firmaya denetletildiği, İdarenin görevlendirdiği müşavir firmanın  faturasını İdareye KDV’li düzenlediği,İdare’nin de bu faturayı bir yazı ile yüklenici firmaya yansıttığı belirtilmiştir. Yüklenici firma, bu şekilde kendisine yansıtılan faturanın yap-işlet-devret modeli kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı, istisna olmaması durumunda kendisine yazı ile yansıtılan masrafa ilişkin KDV’yi indirim konusu yapıp yapamayacağı konusunda görüş talep etmiştir.

Özelgede yapılan açıklamalar ile;

  • 3996 sayılı kanun kapsamında yalnızca yüklenici firmaya faaliyetleri ile ilgili olarak sunulan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu;
  • Söz konusu "Müşavirlik Hizmeti Alım İşi" nin İdare tarafından ihale edilmiş olduğu, müşavir firmanın tüm kontrol hizmetlerinden İdareye karşı sorumlu olduğu ve hizmet bedelinin İdare tarafından ödendiği, bu durumun hizmetin ilgili İdareye sunulduğunu göstermekte olduğu, doğrudan İdareye sunulan bu hizmetin genel esaslar çerçevesinde KDV'ye tabi olacağı;
  • Müşavirlik firması tarafından İdareye fatura edilerek yüklenici firmaya bir yazı ile yansıtılan söz konusu hizmete ilişkin KDV tutarlarının, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura ve benzeri belgeler arasında sayılmayan bahsi geçen belgeye istinaden (bu belgeler işlemlerin tevsikinde geçerli belge olarak kabul edilseler dahi) indirimin kabul edilmeyeceği;
  • İndirim konusu yapılamayan bu verginin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği;

Sonucuna varılmıştır.

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.