Vergi Sirküleri 2015/36:E-Tebligat Uygulamasına 1/1/2016 Tarihinden İtibaren Geçilecektir

Vergi Sirküleri 2015/36:E-Tebligat Uygulamasına 1/1/2016 Tarihinden İtibaren Geçilecektir

Vergi Sirküleri 2015/36:E-Tebligat Uygulamasına 1/1/2016 Tarihinden İtibaren Geçilecektir


VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2015
SİRKÜLER NO : 2015/36

E-TEBLİGAT UYGULAMASINA 1/1/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇİLECEKTİR

 

  (456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

Bilindiği üzere, VUK'nun 107/A maddesinde elektronik tebligat hükümleri düzenlenmiş olup maddeye eklenen fıkra ile elektronik ortamda yapılan tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Konuya ilişkin duyurumuz 7/4/2015 Tarih ve 2015/13 Nolu Sirkümüzde yapılmıştı.

Bakanlık madde hükümlerinin uygulamasına ilişkin Tebliğ çıkarmış olup konuya ilişkin özet olarak aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

 

1. Uygulama Ne Zaman Başlayacaktır?

E-tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilecektir.

2. E-Tebligat Kimlere Yapılacaktır?

E-tebligat, elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olan aşağıdaki kişi ve kurumlara yapılabilecektir:

a) Kurumlar vergisi mükelleflerine,
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlere.

3. Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme İşlemleri Nasıl Olacaktır?

A) Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından: E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)"ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

B) Gelir Vergisi Mükellefleri Açısından : E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin,01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan "Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)"ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

C) İsteğe Bağlı Olarak Uygulamadan Yararlanacaklar Açısından: İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller Tebliğin (5.1) bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat başvurarak sistemden yararlanabileceklerdir.

4. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi Nasıl Olacaktır?

VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.

Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır.

5. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış Mümkün müdür?:

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların tebliğde belirtilen bazı durumları dışındasistemden çıkmaları mümkün değildir.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re'sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

6. Muhatabın Sorumluluğu Nelerdir?

E-tebligat Muhatabı;
a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
d) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle,
yükümlüdür.

7. Ceza Hükümleri Nelerdir?

E-tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Özel Usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Ceza uygulaması sonrasında re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve e-tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılacaktır.


456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.