Vergi Sirküleri 2015/31:Sermaye Üzerinden Ayrılacak Amortismana İlişkin Oranlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2015/31:Sermaye Üzerinden Ayrılacak Amortismana İlişkin Oranlar Belirlenmiştir

Vergi Sirküleri 2015/31:Sermaye Üzerinden Ayrılacak Amortismana İlişkin Oranlar Belirlenmiştir

 

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 30.06.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/31

SERMAYE ÜZERİNDEN AYRILACAK AMORTİSMANA İLİŞKİN ORANLAR BELİRLENMİŞTİR


(26/6/2015 Tarihli ve 2015/7910 Sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere, 6637 Sayılı Torba Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine yeni bir bent eklenerek 1/7/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, kurumların nakit sermaye artışları üzerinden hesaplayacakları sermaye amortismanının kurum kazancından gider olarak indirimi kabul edilmiştir. Konuya ilişkin duyurumuz 2015/13 nolu sirkümüz ile 07/04/2015 tarihinde yapılmıştı.

Söz konusu düzenlemeyle, sermaye şirketlerinin (Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplayacakları tutarın %50’sinin indirim olarak dikkate alınabilmesi sağlanmıştır.

Maddenin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden alınan karar ile %50 oranı;

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı,

   a)%50 ve daha az olanlar için %75,

   b)%50’nin üzerinde olanlar için %100,

Nakdi olan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere %75, 

Olarak uygulanır.

Diğer yandan, ilgili bent uyarınca aşağıdaki durumlarda indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

Gelirlerinin %25 ve fazlası pasif nitelikli gelirlerden (faiz, karpayı, lisans ücret… vb.) oluşan sermaye şirketleri için, 

Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için, 

Artırılan nakdi sermayenin başka bir şirkete sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere, 

Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arazi ve arsa yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere, 

9/3/2015 tarihi ile 1/7/2015 tarihi arasında sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere.

2015/7910 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.