Vergi Sirküleri 2015/28: E-Defter Ve E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Kapsamı Genişletilmiştir

Vergi Sirküleri 2015/28: E-Defter Ve E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Kapsamı Genişletilmiştir

VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ         : 24.06.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/28

  E-Defter Ve E-Fatura Uygulamasına Dahil Olma Kapsamı Genişletilmiştir


 (454 Sıra No’lu VUK Tebliği 20 Haziran 2015 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlana bu Tebliğ ile zorunluluk kapsamında bulunan  mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir:

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Bu düzenlemeye göre;

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren;

(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren,

 e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Ayrıca, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren e-defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Diğer taraftan, Tebliğ kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorunda olacaklardır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.

 

454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.