Vergi Sirküleri 2015/21: Patent Ve Patentli Ürünlere Getirilen Vergi Teşviklerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 2015/21: Patent Ve Patentli Ürünlere Getirilen Vergi Teşviklerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesi Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİSİRKÜLER TARİHİ         : 21.04.2015
SİRKÜLER NO                : 2015/21PATENT VE PATENTLİ ÜRÜNLERE GETİRİLEN VERGİ TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPILMIŞTIR

 

(8 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21.04.2015 Tarihinde Yayınlanmıştır)

19.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun ile araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlara ilişkin vergisel avantajlar getirilmiştir. Söz konusu düzenleme 01.01.2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara uygulanacak olmasından dolayı getirilen avantajlar ayrıntılı olarak 15.01.2015 Tarih ve 2015/04 nolu Vergi  sirkümüz ile daha öncesinde 19.02.2014 Tarih ve 2014/17 nolu vergi sirkümüzde duyurulmuştur.

Bu sirkümüzde ise konuya ilişkin yayımlanan tebliğ düzenlemesindeki önemli noktalara yer verilmiştir:
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İstisnasının Kapsamı:
Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
Kiralanmasından doğan kazancın,
Devir veya satışından doğan kazancın,
Seri üretime tabi tutularak pazarlanmasından doğan kazancın,
Üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,
yüzde 50'sinin kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.
Diğer taraftan sözkonusu istisna gelir vergisi mükellefleri içinde uygulanacaktır.
İstisnadan Yaralanma Şartları:
İstisnadan yararlanmak için öncelikle buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İstisna uygulamasına konu edilecek buluşlar için incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir.
İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerin patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekir.
İstisnadan yararlanılacak ilk yıl Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmamış olması germektedir.
İstisna Kazancın Tespiti:

Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin %50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin %100’ünü aşamayacaktır. Tebliğde konuya ilişkin ayrıntılı örnekler verilmiştir.

Yine Tebliğde buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde kazanç tespitinin buluşun sağladığı verimlilik tutarı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş olup  konu örneklerle açıklanmıştır.

Tevkifat Uygulamasında İstisna:

Düzenleme gelir vergisi mükellefleri için de uygulanacak olup düzenleme kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi yüzde 50 oranında indirimli uygulanacaktır. Bu şekilde kazanç ve iradı kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi uygulaması en fazla 5 yıl süre ile uygulanabilecektir.

01.01.2015 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşların Durumu:

01.01.2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya faydalı model belgelerine ilişkin buluşlardan 01.01.2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, koruma süresi 01.01.2015 tarihinden önce dolmuş olan patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılamayacaktır.

Diğer Hususlar:

Patent veya faydalı model belgesinin devredilmesi, satılması veya inhisari lisans verilmesi dahil kiralanması durumlarında bu istisnadan yararlanılabilmesi için devir, satış veya kiralama işlemlerinin Türk Patent Enstitüsü tarafından tutulan Sicile tescil edilmesi gerekmekte olup patent veya faydalı model belgesini devralanlar, satın alanlar veya inhisari lisans sahipleri, şartların sağlanması kaydıyla, bu işlemlerin Sicile tescil edildiği tarihten itibaren istisnadan yararlanabileceklerdir.

Yetkili mahkemeler tarafından patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili olacağından, bu patent veya faydalı model belgelerine konu buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Diğer yandan bu istisnadan yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna tutarının doğru hesaplandığına ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde (Normal hesap dönemi kullanan KV mükellefleri için Haziran sonuna kadar) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

 

8 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.