Vergi Sirküleri 2015/16: Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmeyecektir

Vergi Sirküleri 2015/16: Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmeyecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.04.2015
SİRKÜLER NO : 2015/16

 

GEÇMİŞE YÖNELİK MÜKELLEFİYET TESİS EDİLENLERE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMEYECEKTİR

(449 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği 10.04.2015 Tarihinde Yayınlanmıştır).

 
 Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimlerini (Form Ba, Form Bs) zamanında yerine getirmedikleri gerekçesiyle Maliye İdaresince özel usulsüzlük cezaları tatbik edilmekteydi.

Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı mercilerince, geriye yönelik mükellefiyet tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği yönünde verilen kararlar müstekar hale gelmiştir. Maliye İdaresi de bu yargı kararları doğrultusunda uygulamasını değiştirmiş vegeçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerini zamanında yerine getirmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilmeyeceğini bu tebliğ ile açıklamıştır.

Buna göre geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyanname ve bildirimleri için artık kendilerine mükellefiyet tesis edildiğini bildiren bir yazı tebliğ edilecek ve bu yazıda;

a) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin,sürelerinde ve duruma göre elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,

b) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerektiği,

c) Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kendilerine özel usulsüzlük cezası kesileceği, hususları bildirilecektir.

Diğer yandan, beyanname verilmemesi nedeniyle söz konusu mükellefler hakkında geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin yapılmasına devam edileceği tabiidir.

449 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur. 
Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.