Vergi Sirküleri 58 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamlar

Vergi Sirküleri 58 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamlar


Vergi Sirküleri 58 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamlar

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 19.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/58

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA  İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR  

Yayımlanan kanuna ilişkin “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler” 4. Madde de düzenlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1. KAPSAM:

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce,  başlanılmış ve henüz tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce vergi incelemesine yetkili olanlar nezdinde vergi incelemesine başlama tutanağı düzenlenmiş ve henüz tamamlanamamış olan, 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda;

-Hesaplanan verginin %50’sinin,

-Bu kısma ait Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları göre hesaplanan tutarın,

- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine, Kanunun yayım tarihinden dava açma süresinin sonun kadar hesaplanacak gecikme faizinin,

ödenmesi halinde;

vergi aslının kalan yarısı ile,  Kanun yayımlandığı tarihe kadar işleyen gecikme faizinden ve vergi aslına bağlı cezaların tamamından vazgeçilecektir.

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat sonrasında, bu madde hükmünden yararlanmak mümkün olup,  yukarıdaki hesaplamaya göre belirlenen tutarın,  belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle ikişer aylık dönemler halinde  12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise % 25 inin ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda kalan % 75’nin ise tahsilinden vazgeçilecektir.

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için, alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.

Bu Kanunun 3’üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.

2. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ:

İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuru gereklidir.

3. ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ:

Söz konusu düzenlemeden yararlanılabilmesi için, ihbarnamelerin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Madde hükmüne göre ödenecek tutarın, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle ikişer aylık dönemler halinde  12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Ödenecek tutarın tamamının, ilk taksitin ödeme süresi içerisinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları göre hesaplanan tutarın, üzerinden %50 indirim yapılacaktır.

İade alacağının bulunması halinde, mahsuben ödeme de mümkündür.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

4. İŞTİRAK NEDENİYLE KESİLEN CEZALAR:

Kanunun kapsadığı 30.06.2016  tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması kaydıyla, cezanın %25’i   belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle ikişer aylık dönemler halinde  12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

5. PİŞMANLIK TALEPLİ VEYA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANNAMELER:

Kanunun kapsadığı 30.06.2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi aslına bağlı olmayan cezalar da bu madde hükmüne göre yapılandırılarak ödenebilecektir. Düzenlemeden faydalanılabilmesi için ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yine Vergi aslına bağlı vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilebilmesi için, verginin Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya bu Kanunun 2’ nci maddesine göre ödenmesi gerekmektedir.  Kanun’un 2’nci maddesine göre; ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle, 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi mümkündür.

6. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA TALEPLİ İNCELEMELER:

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, VUK’un tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da Kanun’un bu maddesine göre yapılandırılarak ödenebilecektir. Ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle ikişer aylık dönemler halinde  12 ayda 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Bu takdirde, Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş olması hallerinde düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

7. PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR:

Kanunun kapsadığı 30.06.2016 tarihine (Bu tarih dahil) kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar VUK’nun 371’inci maddesine göre pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile, hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamınından vazgeçilecektir.  Ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle, 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi mümkündür.

8. KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR:

Kanunun kapsadığı 30.06.2016 tarihine (Bu tarih dahil) kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar VUK’nun 30’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile, hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamınından vazgeçilecektir. Ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle, 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi mümkündür.

9. EMLAK VERGİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME:

2016 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamınvazgeçilecektir. Ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle, 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi mümkündür.

10. GÜMRÜK VERGİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME:

4458 sayılı Gümrük Kanunu’na ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıylafaizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir. Ödenecek tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle, 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi mümkündür.

11. DİĞER ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANI:

Gelir Vergisi Kanununun 64’üncü maddesinde sayılan diğer ücret mükelleflerinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar vergi dairelerine başvurarak 2016 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi esas alınacaktır. Düzenleme ile diğer ücret geliri elde eden mükelleflerin kayıt altına alınması hedeflenmiştir.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.