Vergi Sirkuleri 2016/70 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/70 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirkuleri 2016/70 : 5746 Sayılı Ar-Ge Ve Tasarım Faaliyetlerinde Gelir Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

 

SİRKÜLER TARİHİ         : 03.10.2016
SİRKÜLER NO               : 2016/70

 

 

5746 SAYILI  AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNDE GELİR STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINA  İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR  

(5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 4 Seri No’lu  Genel Tebliği,  30/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

 

Bilindiği üzere 28/2/2008  tarihli ve 5746 sayılı Kanun’unda  Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri için Gelir Stopaj teşvikiuygulaması yer almış ve bu uygulamaya ilişkin olarak 6676 Sayılı kanun ile bazı değişiklikler getirilmiştir. Yayımlan Tebliğ ile 1/3/2016 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Stopaj teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

 

1. Teşvikten Yararlanabilmek İçin Gerekli  Asgari Personel Sayısı: Söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

Ø  Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15,

Ø  Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 (otuz) olarak uygulanır.

“a) C-İmalat başlığı altında yer alan:

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

30.40- Askeri savaş araçlarının imalatı

30.91- Motosiklet imalatı

30.99- Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı”

Ø  Tasarım merkezlerinde ise bu sayı en az 10’dur.

Ø   Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

 

2. Teşvik Kapsamındaki  personel Sayısının Hesabı ve Kapsama Dahil Olan Ödemeler:

Asgari Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalamasın esas alınacaktır.

Ø  Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

Ø  Teşvik kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personelin, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Ø  Kısmî zamanlı çalışma halinde, personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınmak suretiyle bulunan ücret tutarları  Ar-Ge, yenilik veya tasarım harcaması olarak dikkate alınacak ve gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılacaktır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasında dikkate alınmayacaktır.

Ø  Ayrıca Tebliğde,  Ar-Ge ve Tasarım merkezleri dışında  geçirilen ve projelerle doğrudan ilgili olduğu Ar-Ge ve Tasarım merkezi yönetimince tevsik edilecek süreler ve ilgili personel de teşvik kapsamında  olacaktır.

Ø  Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süre ile çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere (üniversiteden onaylı aylık ders saati kadar) ilişkin ücretlerin yüzde yüzü, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Ø  Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeline bu faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen ve Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilen prim, ikramiye ve benzeri ödemeler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Ø  Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3. Teşvikin Uygulanması:

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i her bir personel bazında muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.

4. Destek Personellerinin Durumu:

Teşvikinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşamayacaktır. Küsuratlı sayılar tama iblağ edilir. Destek personelinin toplam tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere teşvik uygulanacaktır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine gelir vergisi teşviki uygulanacak destek personeli işverence belirlenecektir. Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi yöneticisi, görev tanımı ve niteliğine göre Ar-Ge personeli, tasarım personeli veya destek personeli olarak dikkate alınacaktır.

 

Tebliğde açıklanan konulara ilişkin örnekler de verilmiş olup ayrıca, Teşvik kapsamında yapılması gereken “Bildirim ve beyanlar”, “Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler”, Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller” ile diğer hususlar konusunda da açıklamalar yapılmıştır.

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 4 Seri No’lu  Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.