Vergi Sirküleri 2016/68 : Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/68 : Emlak Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.09.2016

SİRKÜLER NO : 2016/68
 

EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN  DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(69 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği  29/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere Emlak Vergi Kanunu’nda 6728 sayılı Kanun ile bir dizi değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere ilişkin duyurumuz 2016/49 no’lu Sirkülerimiz ile yapılmıştı. Yayımlanan Tebliğ ile 6728 sayılı kanun ile yapılan değişikler konusunda açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binaların Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulaması:

6728 sayılı Kanun’un ile Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu, yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır. Bu muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacaktır. Binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanabilecektir.

Söz konusu muafiyetten yararlanabilmek için;

a) Bina inşaatının Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce sona ermiş olması, 

b) Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de ilgili belediyeye verilmesi,

gerekmektedir.

Diğer yandan, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ilebirlikte verilmemiş olması, geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetindenfaydalanabilme hakkını düşürmeyecektir.

Düzenleme 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinden,   1/1/2017 sonra alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Bu muafiyetin uygulanmasında, yeni inşa edilen binalara ilişkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin de verilmiş olması gerekmekte olup binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile faydalanabilecektir.

2. Yatırımlar İçin Tahsis Edilen Arazilerin Yatırım Teşvik Belgesi Süresince Emlak Vergisinden Muaf Tutulması Uygulaması:

Bilindiği üzere, 6728 sayılı Kanun’un ile  Emlak Vergisi Kanunu’nun Geçici Muaflıklar başlıklı 15’inci maddesine eklenen (e) fıkrasıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya bu yatırımlar için tahsis edilen arazilerin yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf tutulması uygulaması getirilmiştir. Düzenlemede,  arazi tabirinin arsaları da kapsadığı belirtilmiştir.

Söz konusu muafiyetten  faydalanılabilmesi için;

arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun (yatırımlar için iktisap veya tahsis edildiğinin) ilgili belediyeye bütçe yılı içinde bildirilmesinin şart olduğu,
muafiyetlerin arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı, bu süre zarfında bildirim yapılmazsa muafiyetin, bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olacağı, bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkının düşeceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan Geçici emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

i) Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce arazinin iktisap olunması veya tahsis edilmesi,

ii) Arazinin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin, Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğiyle birlikte ilgili belediyeye bütçe yılı içerisinde bildirilmesi.

Ayrıca, keyfiyetin bütçe yılı içerisinde bildirilmemesi durumunda, bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşecektir.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz konusu belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun veya tahsis edildiğinin Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneği ile ilgili belediyeye bildirilmeleri durumunda iktisap olundukları veya tahsis edildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesinin iptali durumunda, bu belge kapsamında inşa edilen binalar ile yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin olarak muafiyetten faydalanıldığı için tahsil edilmeyen emlak vergileri ilgili belediyelerce tahsil edilecektir.

69 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.