Vergi Sirküleri 2016/67 : Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/67 : Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2016/67 : Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.09.2016

SİRKÜLER NO : 2016/67
 

DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN  DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 

(60 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği  29/9/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır)

Bilindiği üzere Damga Vergi Kanunu’nda 6728 sayılı Kanun ile bir dizi değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere ilişkin duyurumuz 2016/49 no’lu Sirkülerimiz  ile yapılmıştı. Yayımlanan Tebliğ ile 6728 sayılı kanun ile yapılan değişikler konusunda açıklamalar yapılmış olup yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

 

1. Tek Nüsha Üzerinden Vergileme Uygulaması 9/8/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacaktır:

6728 sayılı Kanun’un ile yapılan değişiklikle Damga Vergisine tabi kağıt nüshalarının birden fazla olması durumunda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilerek tek nüsha üzerinden vergi alınmasıdüzenlenmiştir. Yapılan açıklamalar ile bu uygulamanın damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın 9/8/2016 tarihinden itibaren gerçekleşmesi durumunda uygulanacağı belirtilmiştir.

 

2. Bir Kağıtta Üçüncü Kişinin Akdinin Bulunması:

6728 sayılı Kanun ile Bir kağıtta birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştı.Buna düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden sonra gerçekleşmesi durumunda, aynı kâğıtta asıl akit ve işlemin yanında birden fazla adi kefil ve garantör bulunması halinde, asıl akit yanında yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi hesaplanacaktır.

 

3.Bir Kağıtta Birden Fazla Akit ve İşlemin Bulunması:

6728 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle, Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacağı hükmolunmuştur.

Buna göre, asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerden damga vergisi alınmayacak, damga vergisi asıl akit konusu işlem üzerinden alınacaktır. Ancak söz konusu taahhütler, ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edecektir.

 

4.Azami Tutardan Vergi Alınması:

6738 sayılı kanun ile yapılan düzenleme uyarınca, 9/8/2016 tarihinden itibaren, azami tutardan vergi alınan sözleşmelere ilişkin olarak, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına dair yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğe ilişkin bu kağıt için artan bedel nedeniyle tekrar damga vergisi alınmayacaktır.

Diğer yandan, sözleşmelerin bedeli dışında ilave iş ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin artan tutardan ayrıca damga vergisi alınacaktır.

 

5.Damga Vergisi Kanuna Eklenen Yeni Sözleşme Türleri:

6728 sayılı Kanun’un 28/a maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun; “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasına;

•6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

•6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu,

•6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

•4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu

kapsamında düzenlenen farklı sözleşme türleri ilave edilmiştir.  

Ayrıca, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerde, belgenin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle düzenlendiği anda damga vergisini doğuran olay meydana gelmiş olacaktır.

6. İhale Kararının İptali Durumunda Damga Vergisinin İade Edilmesi:

6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale makamı olan kurum ve kuruluşlaraşikayet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi nedeniyle hükmünden kısmen veya tamamen yararlanılmayan ihale kararına ait damga vergisi ret ve iade edilecektir. Tebliğ’de iade işlemine ilişkin başvuru ve iade işlemi açıklanmıştır.

7. Kanuni Süresinde Düzeltme Amacıyla Verilen Vergi Beyannamelerinden Damga Vergisi Alınmayacaktır.

Bilindiği üzere 6728 sayılı Kanun ile vergi beyannamelerine ilişkin kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannameleri damga vergisinin konusu dışına çıkarılmıştır.

Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

8. Damga Vergisi İstisnası Getirilen Kağıtlar:

6728 sayılı Kanun düzenlemesi ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloda yazılı olan ve damga vergisinden istisna olan kağıtlara yeni eklemeler yapılmıştır. Yapılan eklemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Özel okul idareleri ile öğrenciler veya veliler arasında düzenlenen, sözleşmeler dahil damga vergisinin konusuna giren Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı tüm kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.
  • Sigorta sözleşmeleri dışındaki kağıtlarda asıl akit ve işlemle birlikte yer alan belli parayı ihtiva eden sigorta yaptırma taahhütleri ile bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmeleridamga vergisinden istisna olacaktır.
  • Şirketlerin pay (hisse) devirlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara da damga vergisi istisnası uygulanacaktır.
  • Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri de damga vergisinden istisna olacaktır.
  • Damga vergisinden istisna olan kira sözleşmelerinde, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri üzerinden de damga vergisi alınmayacaktır.
9. Finansal Kiralama Konusu Malların Teminine İlişkin Kağıtlara İstisna Getirilmesi

​Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar da istisna kapsamına alınmış olup söz konusu kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır

Bu düzenlemen önce, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası uygulanmakta ve finansal kiralama konusu malların kiralayan konumundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaktaydı. Artık bu uygulama son bulmuştur.

 

60 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne  ulaşmak için tıklayınız .

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.