Vergi sirkuleri 2016/57 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar’a İlişkin Açıklamalar

Vergi sirkuleri 2016/57 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar’a İlişkin Açıklamalar


Vergi sirkuleri 2016/57 :6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar’a İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 19.08.2016
SİRKÜLER NO                  : 2016/57

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR’A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

(6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 Tarihinde Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan kanun ile kapsama dahil olan "Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar" 3. Madde de düzenlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

Bu Madde Kapsamına;

- İkmalen ,re'sen veya idare yapılmış vergi tarhiyatları, gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar (Belediyelerce tahsil edilen Emlak Vergileri ve diğer vergiler dahil),

- Vergi aslına bağlı olan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları,

- Pişmanlık talepli ancak ödeme şartlarının ihlali nedeniyle kendiliğinden verilen beyannameler nedeniyle kesilen para cezaları,

- Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/ gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları,

- Kanunun l.nci maddesinin (b) bendinde sayılan (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, v.d) kanunlarla ilgili idari para cezaları,

girmektedir.

Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle;

1. Dava  açma süresi henüz geçmemiş veya dava açılmış ise Vergi/Gümrük vergisi asıllarının % 50'si, Devam eden davalarda verilen en son kararın bozma kararı olması halinde vergi/gümrük vergisi asıllarının %50 si,

2. Devam eden davalarda verilen en son kararın vergilerin / gümrük vergilerinin terkinine (tarhiyatının kaldırılması)ilişkin olması halinde asıllarının %20'si,

3. Devam eden davalarda verilen son kararın idare lehine tasdik veya tadilen tasdik olması halinde tasdik edilen kısmın tamamı (%100)ile terkin edilen kısmın % 20'si,

Devam eden davalarda verilen en son kararın tarhiyatın kısmen onanması veya kısmen bozulması olması halinde onanan kısmın tamamı (%100) bozulan kısmın %50'si ile,

Bu tutarlara isabet eden 19.08.2016 tarihine kadar Yİ.ÜFE aylık oranlarına göre hesaplanacak tutarların kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme zammı ve gecikme faizleri ile asla bağlı olarak kesilen cezaların ( gümrüklerde idari para cezaları) tahsil edilmeyecektir.

4. Pişmanlık talebiyle verilen beyannameler üzerinden ödemenin süresinde yapılmaması nedeniyle veya kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden kesilen vergi  aslına bağlı olmayan cezalar ile ilgili dava açma süresi 19.08.2016 tarihi itibariyle henüz geçmemiş olanlarda kesilen cezaların %50'si tahsil edilecek, vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezaları ise kaldırılacaktır.

5.Sadece vergi aslına cezalar için dava açılmış olması durumunda vergilerinin / gümrük vergilerinin bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş veya bu kanunun 2.maddesine göre kesinleşmiş alacaklar olarak ödenecek olması şartıyla cezaların tamamı ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

6.Vergi  aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları dava konusu edilmiş olup devam eden davalarda;

- Henüz bir karar mevcut değil ise veya verilen en son karar bozma kararı ise %25'i,

- Verilen en son karar mükellef lehine ise %10'u,

- Verilen en son karar tasdik veya kısmen tasdik ise tasdik edilen kısmın %50'si, mükellef lehine olan kısmın %20'si en son karar kısmen onama ve kısmen bozma ise onanan kısmın '50'si, bozulan kısmın %25'i, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

7.Tarih edilen vergi ile birlikte asla bağlı olmaksızın kesilen ve dava konusu edilen vergi cezalarında yukarıda 6.ncı bölümden belirtilen açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

8.İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalarla ilgili(6) nolu bölümdeki açıklamalara göre cezaya muhatap olanlar tarafından işlem yapılacaktır.

9. Gümrükidareleri tarafından eşyanın gümrük değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarında henüz bir karar mevcut değil ise %15'i, en son karar mükellef lehine ise %5'i, en son karar bozma kararı ise %15'i, idare lehine tasdik veya kısmen tasdik ise tasdik edilen kısmın %30'u mükellef lehine olan kısmın % 5'i en son karar kesilen cezaya kısmen onama kısmen bozma ise onanan kısmın %30'u bozulan kısmın %15'i aranacaktır.

10. Kanunun l'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan kanunlar (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun 5090 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğerleri) kapsamında kesilen para cezalan ile ilgili idari yaptırım kararlarına karşı bu kanunun yayımlandığı 08.2016 tarihi itibariyle dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde henüz bir karar mevcut değil ise cezanın %50'i en son karar mükellef lehine (terkin) ise %20, en son karar, bozma kararı ise %50'i, cezanın tasdiki veya kısmen tasdiki ise tasdik edilen kısmın tamamı terkin edilen kısmın %20'i, kısmen cezaya onama ise onanan kısmın tamamı bozulan kısmın %50'i, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

Devam eden davalarda en son verilmiş karar olarak 19.08.2016 tarihine kadar taraflardan herhangi birine tebliğ edilmiş karar esas alınacaktır.

19.08.2016 Tarihi itibariyle uzlaşma başvurusu yapılmış uzlaşma günü verilmemiş, uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava aşma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş alacaklar olarak dikkate alınacaktır.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için indirim ve ödeme şartlarından yararlanabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekecektir.

Kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklara tanınan indirimlerin geçerli olabilmesi için yıllık gelir veya kurumlar vergileri, stopaj gelir veya stopaj kurumlar vergileri, KDV ve ÖTV yönünden kesinleşmiş veya kesinleşmemiş alacaklar olarak başvuruda bulunanların bu vergi türleri için taksit ödeme süresince verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri vadelerinde ödemeleri gerekecektir. Ödemede "çok zor durum" olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe veya eksik ödeme yapılması halinde; üçüncü ihlale konu verginin vadesinin sonuna kadar olanlar hariç kalan borçların yapılandırılması geçerli olmayacaktır.

Başvurular en son 31.10.2016 tarihine kadar yapılabilecektir. Peşin ödeme veya ilk taksit ödeme vadesi 30.11.2016 tarihidir.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.