Vergi Sirküleri 2016/52 : Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

Vergi Sirküleri 2016/52 : Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler


Vergi Sirküleri 2016/52 : Torba Yasa İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler
VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 09.08.2016

SİRKÜLER NO : 2016/52

 TORBA YASA İLE  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

(6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9/8/2016 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Yayımlanan Torba yasa ile birçok vergi kanununda değişiklik yapılmış olup Kurumlar Vergisi Kanunu’na  (KVK) ilişkin yapılan değişikler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:

1. Bölgesel Yönetim Merkezlerine Kurumlar Vergisi Muafiyeti Getirilmiştir:

Torba Kanunun 55’inci maddesiyle, KVK’nun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ilebölgesel yönetim merkezlerinin; tüm giderlerinin Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya karından ayrılmaması kaydıyla, kurumlar vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir. Düzenleme Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2. Kurumların Sat-Geri Kirala (Sell and Lease Back) ve Kira Sertifikası İhracına İlişkin İstisna Hükümleri Yeniden Düzenlenmiştir:

Torba Kanunun 56’ncı maddesiyle, KVK’nun İstisnalar başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan düzenleme ile anılan bendin parantez içi hükmü yürürlükten kaldırılmış ve kurumların kira sertifikası ihracına veya sat-geri kirala işlemlerine konu edilen taşınmazlarının satışından doğan kazançlarına ilişkin istisna hükmü, uygulamada karşılaşılan sorunlar da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre söz konusu madde kapsamında satış istisnasından yararlanılacak varlıkların  aktifte bulundurulma süreleri hesabında; devir veya bölünme suretiyle gelen varlıklarda devir olunan veya bölünen kurumlarda geçen süreler de dikkate alınacaktır. Aynı şekilde sat- geri kirala işlemi yapılacak varlıkların da aktifte bulundurma süresi hesabında bu varlıkların finansal kiralama şirketleri, bankalar ya da varlık kiralama şirketlerinin aktifinde bulundukları sürelerde dikkate alınacaktır.

Ayrıca  KVK’nun İstisnalar başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri olarak eklenerek aşağıdaki konularda da düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelere göre:

(j) bendinde yapılan düzenleme ile her türlü taşınır ve taşınmaz mal sat-geri kirala işlemine konu olabilecektir. Bu istisna ayrı bir bent halinde düzenlendiğinden eski düzenlemede  (e) bendinin son fıkrasında bulunan menkul kıymet ve taşınmaz kiralamasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin istisna kapsamında olamayacağı durumu artık sat-geri kirala işlemi için geçerli olamayacaktır. Bu bend 2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanabilecektir.
(k) bendinde yapılan düzenleme ile her türlü varlık ve haklar kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazanç istisnası ayrı bir bent olarak düzenlenmiştir.

3. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Hükümleri  Yeniden Düzenlenmiştir:

Torba  Kanunun 57’nci maddesiyle, KVK’nun Sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı 5/B maddesinde yapılan düzenleme ile sınai mülkiyet haklarında kazanç istisnası uygulamasında karşılaşılan bazı sorunları gidermek  için bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 1/1/2015 Tarihinden itibaren elde edilecek kazançlara uygulanabilecektir.

Söz konusu değişikliklere göre;

KVK’nun ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satış hâlindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi” hükmü yürülükten kaldırılmıştır. Bundan sonra  istisnadan yaralanmak içinDeğerleme raporu düzenlenmesine gerek olmayacaktır.
Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin % 50'sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100'ünü aşamaz.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yine aynı maddenin yedinci fıkrasında da istisna uygulaması hakkında Bakanlığa Tebliğ düzenlemesi yapma yetkisi verilmiş ve fıkra değişiklik yapılan önceki fıkrar dikkate alınarak revize edilmiştir.

5. Ar-Ge İndirimi Uygulaması KVK’den Kaldırılmıştır:

Torba Kanunun 58’nci maddesiyle, KVK’nun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alanAr-Ge indirimi düzenlemesine ilişkin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bentte yer alan Ar-Ge indirimi düzenlemesi artık Ar-Ge ile ilgili teşvik ve diğer düzenlemelerin yer aldığı 5746 sayılı Kanunda düzenlenecektir.Düzenleme Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

6. Bölgesel Hizmet Merkezi Faaliyet Alanları Artırılmıştır:

Torba kanunda yapılan değişiklerle;

KVK’nun 10’uncu maddesinin (ğ) bendinin birinci paragrafında yer alan "çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti" ibaresi "çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim" şeklinde genişletilmiştir. Bölgesel hizmet merkezi olmaya yönelik hedef çerçevesinde; ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti verenler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların %50’si  kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer yandan, Bölgesel Hizmet Merkezi’nde, indirim oranının kazanç tutarına göre de belirlenebilmesi için aynı (ğ) bendinin üçüncü paragrafına "hizmet alanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve kazanç tutarları" ibaresi eklenerek, Bakanlar Kuruluna, maddede yer alan indirim oranını, kazanç tutarları itibarıyla da farklılaştırma konusunda yetki verilmiştir. Düzenleme Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7. Transfer Fiyatlandırması Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler:

Torba Kanunun 59’uncu maddesiyle KVK’nun Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlıklı 13’üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikler uyarınca;

İlişkili kişinin kapsamı yeniden belirlenmiştir. Bundan sonra, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için, en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranacaktır. İlişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınması gerekecektir.
İşlemsel Kar Yöntemleri ilişkili kişilerle yapılacak işlemlerde uygulanabilecektir. Transfer fiyatlandırmasında kullanılacak yöntemlere ilişkin güncelleme yapılarak OECD tarafından 2010 yılında revize edilen "Uluslararası Şirketler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi"nde yer alan işlemsel kar yöntemleri maddeye eklenmiştir.
Transfer fiyatlandırmasında uygulanacak yöntem konusunda mükellef ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşma sağlanması halinde, anlaşma ile tespit edilen yöntemin zamanaşımına uğramamış vergilendirme dönemlerine de uygulanabilmesi sağlanmıştır.
Mükelleflerin transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla, bu tür mükellefler için örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergilere ilişkin uygulanacak vergi ziyaı cezası %50 oranında indirimli uygulanacaktır.
Diğer yandan maddenin sekizinci fıkrasındaki yetki kapsamı değiştirilmiştir. Bu değikliğe göre; Bakanlar Kuruluna, transfer fiyatlandırmasına ilişkin usulleri belirleme yetkisine ilave olarak esasları belirleme; maddenin ikinci fıkrasında yer alan oranları gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da ortaklık payının edinim şekline göre topluca veya ayrı ayrı %1'e kadar indirme, %25'e kadar çıkarma, oran şartını kaldırma; peşin fiyatlandırma anlaşma sürelerini beş yıla kadar artırma, belgelendirme yükümlülükleri ve bu yükümlülükler kapsamına, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, yurtdışında yer alan ilişkili kişilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin dahil edilmesi zorunluluğu getirme; bu bilgilerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin usulleri belirleme yetkisi verilmiştir.
Düzenleme Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmişti

6728 Sayılı Yasa'ya  ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.