Vergi Sirküleri 2016/33 : Serbest Bölgelerdeki Yazılımların İnternet Üzerinden İhraç Edilebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/33 : Serbest Bölgelerdeki Yazılımların İnternet Üzerinden İhraç Edilebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.


Vergi Sirküleri 2016/33 : Serbest Bölgelerdeki Yazılımların İnternet Üzerinden İhraç Edilebilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 27.04.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/33

SERBEST BÖLGELERDEKİ YAZILIMLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN İHRAÇ EDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 (3 Seri No’lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği 26/4/2016 Tarihinde yayımlanmıştır.)

 Yayımlanan Tebliğ ile 1 Seri No’lu Tebliğin “3.6. Yazılım Faaliyetleri” bölümünde değişikler yapılmıştır. Yapılan değişikler özet olarak aşağıdaki gibidir: 

Yazılımların internet üzerinden de elektronik olarak ihraç edilebilmesi imkanı getirilmiştir. Böylece önceden olduğu gibi CD ile gönderilmesi koşulu ortadan kalmıştır.
Tebliğde yazılım ve yurtdışı müşteri tanımı ayrıntılı olarak yapılmıştır.
Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretler3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna edilecektir. 
Tebliğde Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilmesi için aranan koşullar da sıralanmıştır. Buna göre;Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;

- Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması, 

- İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,

- Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

- Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,

- Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

- Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.),

- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi, gerekmektedir.

Ayrıca Tebliğde aşağıdaki faaliyetlerin istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir:

- Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,

- Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri,

- Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.

3 Seri No’lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.