Vergi Sirküleri 2016/30 : Tahsilat Genel Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Vergi Sirküleri 2016/30 : Tahsilat Genel Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.


Vergi Sirküleri 2016/30 : Tahsilat Genel Tebliği’nde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 21.04.2016

SİRKÜLER NO : 2016/30

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ’NDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

(Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 7 No’lu Tebliğ 16 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanmıştır)

Yayımlanan 7 No’lu Tebliğ ile yapılan değişikliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

1. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları:  Bahsi geçen 1No’lu Tebliğ’in ’nin Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V.” Nolu başlığında değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep eden borçlulara, başvuracakları vergi dairesi tarafından, kapsama giren vergi türleri açısından bağlı olunan veya daha önce mükellefiyet kaydı bulunan vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak bu belge verilecektir.

Böylece Mükellefler vergi türlerini dikkate almadan herhangi bir vergi dairesine başvurarak bu belgeyi alabileceklerdir.

2. Tahsil Zamanaşımı Başlıklı Bölümde Yapılan Değişiklik: Bu değişiklik ile; amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemeyen bu alacakların zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir.

Özel kanunlarında Tahsili Emval Kanununa göre takip edileceğine dair hüküm bulunan ve sözleşmeye dayanan alacakların zamanaşımı süresinin tespitinde de 6183 sayılı kanun hükümleri dolayısıyla, 5 yıllık sürenin esas alınması gerekmektedir.

3. 6183 sayılı Kanunun 102’nci maddesi uyarınca, gerek özel kanunlarında ödeme süresi gösterilmiş olsun, gerekse özel kanunlarında ödeme süresi gösterilmemiş olduğu için ödeme süresi 37’nci maddeye göre tayin ve tespit edilmiş bulunsun, bütün amme alacaklarının (para cezaları hariç) zamanaşımının tayininde, vade tarihinin rastladığı takvim yılını takip edecek olan takvim yılının başı esas alınacaktır.

4. 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde zamanaşımının kesilmesi düzenlenmiştir.

Madde hükmüne göre zamanaşımının kesilmesi halinde, amme alacağının zamanaşımı süresinin hesabında,zamanaşımının kesildiği tarihin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılının başı esas alınacaktır.

Yayımlanan Tebliğ ile ayrıca, zamanaşımının işlememesi halleri, adli ve idari para cezaları ile ilgili zamanaşımı süreleri, tahsil zamanaşımına uğrayan amme alacaklarının terkini gibi konularda da açıklamalarda bulunulmuştur.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:7’ye ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.