Vergi Sirküleri 2016/16 : E-Fatura Yerine Kağıt Ortamda Düzenlenen Faturanın Kdv Ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin Özelge:

Vergi Sirküleri 2016/16 : E-Fatura Yerine Kağıt Ortamda Düzenlenen Faturanın Kdv Ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin Özelge:


Vergi Sirküleri 2016/16 : E-Fatura Yerine Kağıt Ortamda Düzenlenen Faturanın Kdv Ve Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağına İlişkin Özelge:

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ         : 23.02.2016
SİRKÜLER NO                : 2016/16

E-FATURA YERİNE KAĞIT ORTAMDA DÜZENLENEN FATURANIN KDV VE GİDER OLARAK İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN ÖZELGE:

Gelir İdaresi tarafından yayımlanan 24/11/2015 tarihli özelgede, şirketin elektronik fatura düzenleme gerekliliği taşıyan imalatçı ve ihracatçı bir firma olduğu, mal veya hizmet temin ettiği ve elektronik fatura sisteminde bulunan firmalardan alımlarının bulunduğu, ihracat KDV İadelerine ilişkin çalışmalar sırasında, şirkete elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde, kağıt ortamında fatura düzenleyen firmaların olduğunun  anlaşıldığını, şirkete elektronik fatura düzenlemesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlediği sonradan anlaşılan firmalardan alınan kağıt ortamında düzenlenen faturaların geçerli olup olmayacağı, söz konusu faturalarda yer alan KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, indirim hesaplarından çıkartılması gerekip gerekmediği konusunda görüş istenmiştir.

Özelgede cevaben, elektronik fatura düzenlenmesi gerektiği halde kağıt ortamında fatura düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacaktır, denilmiştir. Buna göre sözkonusu KDV’nin indirim olarak dikkate alınacağı  belirtilmiştir.

Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün olduğu açıklanmıştır.

Diğer taraftan, kağıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353’üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekeceği sonuçlarına varılmıştır.

İlgili özelgeye ulaşmak için tıklayınız .

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.