Vergi Sirküleri 48 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamalar

Vergi Sirküleri 48 : 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Açıklamalar

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/48

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA Kesİnleşmemİş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlİşkİn açıklamalar

(7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9/6/2021 tarih, 31506 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

 

Yayımlanan kanun ile kapsama dahil olan “Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar” Kanunun 3. maddesinde düzenlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

 

Bu Madde Kapsamına;

  • İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları, gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar (Belediyelerce tahsil edilen Emlak Vergileri ve diğer vergiler dahil),
  • Vergi aslına bağlı olan vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları,
  • Pişmanlık talepli ancak ödeme şartlarının ihlali nedeniyle kendiliğinden verilen beyannameler nedeniyle kesilen para cezaları,
  • Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları,
  • Kanunun 1. maddesinin (b) bendinde yer alan idari para cezaları (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç).
  • Yukarıdaki bentler dışında kalan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ecrimisil ve idari yaptırım kararlarına ilişkin asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç).

 

girmektedir.

 

Kanunun yayımı (9.6.2021) tarihi itibariyle;

 

1. Dava açma süresi henüz geçmemiş veya dava açılmış ise Vergi/Gümrük vergisi asıllarının % 50'si, devam eden davalarda verilen en son kararın bozma kararı olması halinde vergi/gümrük vergisi asıllarının %50’si,

 

2. Devam eden davalarda verilen en son kararın vergilerin / gümrük vergilerinin terkinine (tarhiyatının kaldırılması) ilişkin olması halinde asıllarının %10'u,

 

3. Devam eden davalarda verilen son kararın idare lehine tasdik veya tadilen tasdik olması halinde tasdik edilen kısmın tamamı (%100’ü) ile terkin edilen kısmın % 10'u,

 

Devam eden davalarda verilen en son kararın tarhiyatın kısmen onanması veya kısmen bozulması olması halinde onanan kısmın tamamı (%100’ü), bozulan kısmın %50'si ile,

 

Bu tutarlara isabet eden ve bu Kanunun yayımı (9.6.2021) tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık oranlarına göre hesaplanacak tutarların kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme zammı ve gecikme faizleri ile asla bağlı olarak kesilen cezaları (gümrüklerde idari para cezaları) tahsil edilmeyecektir.

 

4. Pişmanlık talebiyle verilen beyannameler üzerinden ödemenin süresinde yapılmaması nedeniyle veya kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden kesilen vergi cezaları ile ilgili dava açma süresi kanunun yayımlandığı tarihte henüz geçmemiş olanlarda kesilen vergi aslına bağlı cezaların vergi aslının ödenmiş olması veya bu kanunda belirtilen süre ve şekillerde ödenmesi halinde tahsilinden vazgeçilir. Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda, bu cezaların %50’sinden vazgeçilir.

 

5. Sadece vergi aslına bağlı cezalar ile gümrük yükümlüğüne ilişkin idari para cezaları için dava açılmış olması durumunda bunlara ait vergilerin/gümrük vergilerinin bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş veya bu kanunun 2. maddesine göre kesinleşmiş alacaklar olarak ödenecek olması şartıyla cezaların tamamı ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

6. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar / gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezaları dava konusu edilmiş olup devam eden davalarda;

  • Henüz bir karar mevcut değil ise veya verilen en son karar bozma kararı ise %25'i,
  • Verilen en son karar mükellef lehine ise %10'u,
  • Verilen en son karar tasdik veya kısmen tasdik ise tasdik edilen kısmın %50'si, mükellef lehine olan kısmın %10'u en son karar kısmen onama ve kısmen bozma ise onanan kısmın '50'si, bozulan kısmın %25'i, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

7. Tarh edilen vergi ile birlikte asla bağlı olmaksızın kesilen ve dava konusu edilen vergi cezalarında yukarıda 6. bölümde belirtilen açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

 

8. İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalarla ilgili 6.bölümdeki açıklamalara göre cezaya muhatap olanlar tarafından işlem yapılacaktır.

 

9. Gümrük idareleri tarafından eşyanın gümrük değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarında henüz bir karar mevcut değil ise %15'i, en son karar mükellef lehine ise %5'i, en son karar bozma kararı ise %15'i, idare lehine tasdik veya kısmen tasdik ise tasdik edilen kısmın %30'u mükellef lehine olan kısmın % 5'i en son karar kesilen cezaya kısmen onama kısmen bozma ise onanan kısmın %30'u bozulan kısmın %15'i aranacaktır.

 

10. Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yeralan idari para cezalan ile ilgili idari yaptırım kararlarına karşı bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde henüz bir karar mevcut değil ise cezanın %50'si en son karar mükellef lehine (yani terkin) ise %10’u, en son karar, bozma kararı ise %50'si, cezanın tasdiki veya kısmen tasdiki ise tasdik edilen kısmın tamamı terkin edilen kısmın %10'u, kısmen cezaya onama ise onanan kısmın tamamı bozulan kısmın %50'si, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenecektir.

 

11.Ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisil düzeltme ihbarnamesine karşı dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması halinde henüz bir karar oluşmamış ise ecrimisil alacağının %50’si, verilen en son karara göre ise yukarıda 2 ve 3 no.lu paragraflarda belirtilen açıklamalara göre uygulama yapılacak ve bu tutarlara kanunun yayımı tarihine tarihine kadar Yİ-ÜFE hesaplanacaktır.

 

Devam eden davalarda en son verilmiş karar olarak kanunun yayımı tarihine kadar taraflardan herhangi birine tebliğ edilmiş karar esas alınacaktır.

 

Kanunun yayımı tarihi itibariyle uzlaşma başvurusu yapılmış uzlaşma günü verilmemiş, uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava aşma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş alacaklar olarak dikkate alınacaktır.

 

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar için indirim ve ödeme şartlarından yararlanabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekecektir.

 

Başvurular en son 31.8.2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Peşin ödeme veya ilk taksit ödeme vadesi 30.9.2021 tarihidir.

Yİ-ÜFE oranı; 31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1.1.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1.11.2016 tarihinden itibaren aylık %0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dâhil) ifade etmektedir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE nin %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde %25 ilave indirim yapılacaktır.Hesaplanan tutarların ilk iki aylık taksit süresi içinde ödenmesi halinde taksitlendirme katsayısı uygulanmaksızın Yİ-ÜFE nin %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek, idari para cezalarında %12,5 ilave indirim yapılacaktır.

Diğer taraftan,ikmalen,resen ve idarece yapılan tarhiyatlar yapılandırma nedeniyle kesinleşecektir.Bununla beraber “vergiye uyumlu mükellefler”in ödemelerini bu kanun kapsamında yerine getirmeleri halinde uyguladıkları ve uygulayacakları vergi indirimi hakları bu nedenle zedelenmeyecektir.

Sirkülerimizin konusunu oluşturan Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Alacaklara ilişkin hükümler, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a ulaşmak için tıklayınız.


 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.