Vergi Sirküleri 105 : 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %9,11 Oranında Artırılmıştır

Vergi Sirküleri 105 : 2021 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %9,11 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 29.12.2020

SİRKÜLER NO : 2020/105

 

2021 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %9,11 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR

( 522 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2020 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2021 yılı için %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 1/1/2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar

MADDE NO – KONUSU

2020 Yılında

 Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

3.600

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

     gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

 

3.600-360.000

  

360.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

43

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

150.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

300.000

420.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

150.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              19

 38

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    240

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                          

 

140

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

70

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar   

                                                                                          

32

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

 

19

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

9

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

130

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

 

70

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

 

32

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar     

                                                                                     

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

9

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

5

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenlerde dahil olmak üzere Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

                                                      380

                    190.000

 

2- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenlerde dahil olmak üzere Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

                                          380 

                                         

 

 

 

 

                                   19.000

 

          190.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

380

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

                    9.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

450

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

   

 

1.400

 

 

280.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

                      1.900

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

    adına

 

                       1.400

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       2.500

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

1.300

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.900.000

       

(522 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

                                   

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.