Vergi Sirküleri 94 : Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 94 : Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 07.12.2019

SİRKÜLER NO : 2019/94

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ KANUNU YAYIMLANMIŞTIR

(7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,07/12/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiş ve bazı vergi kanunlarında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni ihdas edilen Dijital Hizmet Vergisi ile aşağıda detayları açıklanan hizmetler üzerinden %7,5 oranında vergi alınacaktır. Buna göre  Dijital Hizmet Vergisi kısaca aşağıdaki gibidir:

         1) Dijital Hizmet Vergisinin Konusuna Giren Hizmetler: Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir:

  • a)  Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri : (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),
  • b)  Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programlan, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,
  • c)  Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir.

          2) Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı: Dijital hizmet vergisinin matrahı, aylık ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’dir.

Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katma kadar artırmaya yetkilidir.

        3) Muafiyetler: İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanunun kapsamındaki hizmetlere ilişkin,

  • Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya
  • Dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacaktır.

Cumhurbaşkanı  yukarıda yer alan hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katma kadar artırmaya yetkilidir.

4) İstisnalar: Dijital ortamda yapılan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat  yukarıda belirtilen muafiyet hadlerin tespitinde dikkate alınmaz.

a) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler.

b) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki hizmetler.

ç) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler.

d) 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri.

           5) Vergi Aylık Dönemlerde Beyan Edilecek ve Ödenecektir: Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olup konuya ilişkin detaylar ileride yayımlanacak Tebliğler ile düzenlenecektir.

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulacaklar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle  ve yine bu tarihe kadar ödemekle yükümlüdürler.

           6) Gelir ve kurumlar Vergisi Hesabında Gider Olarak İndirilebilecektir:

Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safı kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

Düzenleme, Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ay başında (01/03/2020 Tarihinde)  yürürlüğe girecektir.

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ulaşmak için tıklayınız. (Dijital Hizmet Vergisi, madde 1-7)

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.