Vergi Sirküleri 72 : Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 72 : Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.08.2019

SİRKÜLER NO : 2019/72

VARLIK BARIŞI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR  

(Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ,  2/8/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 19/7/2019 tarihinde yayımlanan 7186 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa geçici 90 ıncı madde eklenerek;

a) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,

b) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi sağlanmıştır.

Bu uygulama kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yayımlanan Tebliğ ile uygulamaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi:

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, GVK geçici 90 ıncı madde hükümleri çerçevesinde, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 • Söz konusu bildirimin yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

 • Bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

 • Söz konusu varlıklar, 19/7/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar, Tebliğ ekinde  (Ek-1'de) yer alan form ile bankalara veya (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına münhasır olmak üzere) aracı kurumlara bildirilebilecektir. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

 • Yurt dışında bulunan varlıklar için tek bir bildirim verilmesi esastır. Ancak, maddenin uygulamasında bildirimin yapıldığı her ay farklı bir vergilendirme dönemi olarak kabul edildiğinden 31/12/2019 tarihine kadar birden fazla bildirimde bulunulması ve Tebliğde belirtilen şartlar dahilinde düzeltme yapılması da  mümkündür.

2. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi:

 • Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 • Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 • Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba ilgili varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile yurt dışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

 • Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19/7/2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.

 3. Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler ve %1 oranında verginin ödenmesi:

 • Gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları, iki nüsha olarak hazırlayacakları Tebliğe ekli Ek-1'de yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.

 • Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.

 • Banka veya aracı kurumlardan, bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerince herhangi bir belge istenilmeyecektir.

 • Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Tebliğ eki Ek-2'de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecektir.

4. Türkiye'de Bulunan Varlıkların Beyanı ve %1 Oranında Verginin Ödenmesi:

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Tebliğ eki Ek-3’te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan beyan edilebileceği gibi elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek-3’te yer alan beyannamelerini de elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

 • Varlık Barışı kapsamında beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

 • Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

5. Gider ve amortisman uygulaması:

 • Varlık Barışı uygulaması kapsamında ödenen %1 lik verginin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması ya da başka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün değildir.

 • Beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında VUK da  yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

 • Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Tebliğde ayrıca, “Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu”, “Varlıkların bildirim veya beyan değeri”, “Bildirilen veya beyan edilen varlıkların kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilmesi”, ve “Diğer Hususlar” konularında da açıklamalar yapılmıştır.

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.