Vergi Sirküleri 38 : 7161 Ve 7162 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 38 : 7161 Ve 7162 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.03.2019

SİRKÜLER NO : 2019/38
 

7161 VE 7162 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Gelir Vergisi 306 Seri No’lu Genel Tebliği, 15/03/2019 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile 7161 Sayılı, 7162 Sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda (GVK) yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmış ve 303 seri no’lu GV Genel Tebliğinde de değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna: 7161 sayılı kanunla GVK’nun 23’üncü maddesine ilave edilen bent ile 1/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uçuş hizmetlerine ilişkin ödenen ücretlerin %70’i GV den istisna tutulmuştur. Tebliğde istisna kapsamına alınan hizmetler açıklanmış, ayrıca uçuş ve dalış tazminatlarına ilişkin istisna uygulamasının da eskiden olduğu gibi devam ettiği açıklanmıştır.

2. İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı: Hatırlanacağı üzere, 7162 sayılı Kanun ile GVK madde 9’un 6 numaralı bendinde değişiklik yapılarak “Vergiden muaf esnaf”ın bu bent nezdinde kapsamı genişletilmiştir. Böylece, başta kadın girişimciler ve ev hanımları olmak üzere, evlerinde ürettikleri bazı ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlarda satanların esnaf muaflığından faydalanmaları sağlanmıştır.  Yayımlanan Tebliğ ile bu muaflıktan yararlanma şartları detaylı şekilde açıklanmış, konuya ilişkin örnekler verilmiştir.

3. Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması: Bilindiği üzere, 7162 Sayılı kanun ile Vergiden istisna tazminat ve yardımların sıralandığı GVK 25’inci maddesinin 1 no’lu bendinde değişiklik yapılarak ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara ilişkin istisna aynen korunarak, işsizlik kapsamında verilen tazminatların hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmişti.

Tebliğde yapılan açıklamalar ile örneğin,  mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek iş akdi feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işverenin bir ay içinde işe başlatmadığı durumda, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen tazminat istisna kapsamındadır.

Yine aynı şekilde, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların, işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde, iş sözleşmesi feshedilen hizmet erbabına en çok sekiz aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatları da istisna kapsamındadır.

4. 27/3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi:  Hatırlanacağı üzere, 7162 sayılı kanun ile GVK’na eklenen geçici 89 uncu madde ile 27/3/2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin red ve iadesi sağlanmıştı.

Yayımlanan tebliğ ile iade talebi ve ibraz edilecek evraklar, iade uygulaması ve düzeltme taleplerine ilişkin yapılacak işlemler açıklanmıştır. Ayrıca dava aşamasında bulunan  fakat henüz kesinleşmeyen davalar için davadan feragat etmeleri şartıyla red ve iade hükümlerinden yararlanılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki; 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlenen sözleşmeler ile bu tarihten önce düzenlenmiş olmakla birlikte öngörülen ek tazminat ödemesinin 27/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yapıldığı durumlarda, geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün değildir.

5. 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan değişiklik: İlgili tebliğin “Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda istisna” başlıklı bölümünde yer alan   Örnek 11’in birinci cümlesinde yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” olarak revize edilerek örnekteki hesaplama hatası düzeltilmiştir.

Tebliğ, 15/03/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Gelir Vergisi 306 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.