Vergi Sirküleri 30 : KDV İndirim ve İade Uygulamalarına İliskin Önemli Acıklamaların Yer Aldıgı 23 Seri No’lu KDV Tebligi Yayımlanmıstır

Vergi Sirküleri 30 : KDV İndirim ve İade Uygulamalarına İliskin Önemli Acıklamaların Yer Aldıgı 23 Seri No’lu KDV Tebligi Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 15.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/30
 

KDV İNDİRİM VE İADE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMLARIN YER ALDIĞI 23 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 (Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri No’lu Tebliğ, 15/02/2019 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile  başta dönemi geçtikten sonra gelen faturanın KDV’sinin indirim imkanı olmak üzere,  KDV iade uygulamalarına ve diğer konulara  ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

  1. Takvim yılı kapandıktan sonra gelen faturaya ilişkin KDV’nin, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden yıl sonuna kadar kayıtlara alınması ile indirim konusu yapılabilmesi konusu yeni örneklerle açıklanmıştır. Buna göre 2018 dönemine ilişkin fatura, 2019 sonuna kadar kayıtlara alınırsa KDV indirimi yapılabilecektir.
  2. 1/1/2019 tarihinden itibaren, 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür. 213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır. Tebliğin (III/C-1) bölümünde konuya ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
  3. İhraç Kayıtlı teslimlerde ihracatın gerçekleşmemesi  durumunda imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. İndirim hakkı o dönemi kapsayan takvim yılı ile sınırlı iken yapılan değişikle, takvim yılını takip eden yıl içerisinde de indirim hakkı tanınmıştır.
  4. Yine aynı şekilde DİİB kapsamında yapılması gereken ihracatın belgede öngörülen süre ve şartlara uygun olarak yapılmaması durumunda DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde (ancak her hâlükârda bu vergilendirme dönemini içerisine alan takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınmak suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.
  5. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşlerine ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmeyeceğine yönelik Tebliğe ilave ibare konulmuştur.
  6. Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna kapsamında yapılan işlemlerde yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılamayacağına yönelik ibare Tebliğden çıkarılmıştır.
  7. KDV GUT’nin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasına ilişkin (III/B-3) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.”

  1. KDV GUT’nin (IV/A) bölümünün sonuna yeni bir bölüm eklenerek “İade Talep Süreleri” açıklanmıştır. Buna göre 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde uygulanacak süreler “İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iadelerde”, “Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İadelerde” ve “Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iadelerde” uygulanmak üzere açıklanmıştır.

Buna göre; İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin iadelerde; iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin(yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

 Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İadelerde; iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iadelerde; iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.