Vergi Sirküleri 24: Patent veya Faydalı Model Belgesi Verilerek Koruma Altına Alınan Buluşlar Da Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir

Vergi Sirküleri 24: Patent veya Faydalı Model Belgesi Verilerek Koruma Altına Alınan Buluşlar Da Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/24
 

PATENT VEYA FAYDALI MODEL BELGESI VERILEREK

KORUMA ALTINA ALINAN BULUŞLAR DA KURUMLAR VERGISI ISTISNASINDAN YARARLANABILECEKTIR

( 7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30/1/2019 Tarihli  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.)

Yayımlanan 7162 Sayılı Kanun ile  KVK Madde 5/B nin ikinci fıkrasının a bendine “Kanun Hükmünde Kararname” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu” ibaresi ve (b) bendine “2 nci maddesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 6769 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde” ibaresi eklenmiştir.

Böylece,  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek

koruma altına alınan buluşlara ilişkin KVK madde 5/B kapsamındaki kazançlar için  %50 oranındaki kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

Bilindiği üzere KVK’nun  “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesiyle, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların kiralanması, devri veya satışı, Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları veya Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazanç ve/veya iratların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’si kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için diğer şartların yanı sıra istisnaya konu buluşun mülga 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınmış olması gerekmektedir.

22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Yürürlükten kaldırılan mevzuat”

başlıklı 191 inci maddesinin üçüncü fıkrasıyla 551 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış olup maddeyle,

6769 sayılı Kanun kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan

buluşların da anılan istisnadan yararlanabilmesi sağlanmıştır.

Değişiklik, 30/1/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7162 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.