Vergi Sirküleri 07 : 2019 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %23,73 Oranında Artırılmıştır

Vergi Sirküleri 07 : 2019 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Tutarları İle Diğer Miktarlar %23,73 Oranında Artırılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2019

SİRKÜLER NO : 2019/07
 

2019 YILINDA UYGULANACAK USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ TUTARLARI İLE DİĞER MİKTARLAR %23,73 ORANINDA ARTIRILMIŞTIR

( 504 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 31/12/2018 Tarihinde  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun ilgili maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç)  olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler aşağıdaki listede gösterilmiştir.

 

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 1/1/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere

Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar

 

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında

 Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

2.700

 

 

3- İlanın;

Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

2.700-270.000

  

270.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

33

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

120.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

 

230.000

320.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

120.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

230.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.200

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

3,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.200

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

                              14,80

 29

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    180

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

 

110

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

55

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

                                                                                          

25

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                

 

14,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                     

7

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

98

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

 

55

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

 

25

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

                                                                                     

14,80

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

7

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

 

3,90

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenlerde dahil olmak üzere Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

                                                         290

                    148.000

 

2- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenlerde dahil olmak üzere Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

                                          290 

                                         

 

 

 

 

                                   14.800

 

          148.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

290

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

 

                    7.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

 

350

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerinegetirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel    usulsüzlük cezası

   

 

1.100

 

 

220.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

                      1.480

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

 

                       1.100

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.900

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

980

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

490

 

 

 Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

 1.480.000

Madde 370

İzaha Davet

 

 

-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

70.000

504 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş