Vergi Sirküleri 84 : Kurumlar Vergisi Kanunu 14 No’lu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 84 : Kurumlar Vergisi Kanunu 14 No’lu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/84
 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 14 NO’LU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Kurumlar Vergisi Kanunu 14 No’lu Genel Tebliği, 23/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 5/12/2017 Tarihinde yayımlanan 7061 Sayılı Kanun ile bir çok vergi kanununda olduğu gibi kurumlar vergisi Kanununda (KVK) da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yayımlanan Tebliğ ile KVK’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. KOOPERATİFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ REJİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK: KVK Madde 4/kbendinde yapılan değişiklikle Kooperatiflerin vergilendirilme rejiminde değişiklik yapılmak suretiyle ortak dışı işlemlerin kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetine etkisinin kaldırılması amaçlanmış olup sadece ortak dışı işlemlerden vergi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu suretle kooperatiflerin, 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri etkilenmeyecek; ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Dolayısıyla, muafiyete ilişkin diğer şartları taşıyan kooperatiflerin ortak dışı işlemlerinden elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacak, ortak içi işlemlerinden elde edilen kazançlarının kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır.

 

2. TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI %75’TEN %50’YE DÜŞÜRÜLMESİ: KVK Madde 5/1-e de yapılan değişikle, kurumların 2 tam yılı doldurmuş ve 5/12/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) satılan taşınmazlarından elde edilen satış kazancı istisnası %75’den %50 ye düşürülmüştür. Diğer yandan, 5/12/2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %50’lik kısmına istisna uygulanacağından, bu tarihten itibaren yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin olarak kazancın sadece istisnaya konu edilen %50’lik kısmı fon hesabına alınacaktır.

 

İştirak hissesi satış kazancı istisnası oranında ise değişiklik öngörülmemiş olup %75 olarak kalmıştır.

Yine aynı şekilde KVK Madde 5/1-f de yer alan Bankalara borçları nedeniyle sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık devrine ilişkin istisna maddesinde de değişiklik yapılmış ve Bankaların bu şekilde elde ettikleri taşınmazların satış kazancına uygulanacak istisna oranı da %75’den %50’ye düşülmüştür. Bankaların diğer kıymet satışlarından doğan kazanç istisnası ise yine %75 olarak uygulanabilecektir. Ayrıca KVK Madde 5/1-f bendinde yapılan değişikle eskiden sadece “Bankalara borçları” ibaresi yer alırken, bu ibare genişlerek “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları” şeklini alarak istisnanın kapsamının genişletilerek Tebliğde de buna yönelik değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, Finansal kiralama veya finansman şirketlerinin kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden itibaren iktisap ettikleri; taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

 

3. KURUMLAR VERGİSİ ORANI %22’YE YÜKSELTİLMESİ: KVK’na eklenen geçici 10. Madde ile kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %22’ye çıkarılmıştır. Yeni oranlar 2018/I. Geçici vergi beyannamesinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

 

4. ÖZEL KARŞILIKLARIN GİDER KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME: Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu’nun 16. maddesinde yapılan değişikle, Finansal Kiralama ve Finansman(Faktoring şirketleri dahil değildir) şirketlerince ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda KV matrahı tespitinde gider olarak indiriminin kabul edilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır. 7061 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle 6361 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine eklenen fıkra ile finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından anılan madde uyarınca ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden bu tarihten önce anılan kurumlarca ayrılan özel karşılıkların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır

5. VERGİDEN MUAF OLAN KURUMLARA DAĞITILAN KAR PAYLARINDA VERGİ KESİNTİSİ: Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılan ve kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflere, iştirak ettiği tam mükellef kurumlar tarafından 1/1/2018 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden %15 vergi kesintisi yapılacaktır. Ancak söz konusu kooperatiflerin elde etmiş oldukları bu kâr paylarının, daha sonra ortaklara dağıtılması durumunda dağıtılan tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca herhangi bir vergi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 14 No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş