Vergi Sirküleri 83 : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimine İlişkin Teblig Yayımlanmıstır

Vergi Sirküleri 83 : Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndirimine İlişkin Teblig Yayımlanmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2017

SİRKÜLER NO : 2017/83
 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(Gelir Vergisi Kanunu 301 No’lu Genel Tebliği, 23/12/2017 Tarihinde yayımlanmıştır.)

Hatırlanacağı üzere 8/3/2017 tarihinde yayımlanan 6824 sayılı Torba Yasa ile Gelir Vergisi Kanununun (GVK) yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması getirilmişti.

Yayımlanan Tebliğ ile söz konusu uygulamaya ilişkin örneklerle açıklamalar yapılmıştır. Yapılan açıklamalar kısaca aşağıdaki gibidir:

1. Uygulamadan, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), yasada belirtilen şartları taşıyanlar yararlanabilecektir.

Diğer yandan, ticari, zirai veya mesleki kazancın diğer gelir unsurlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda, gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı vergi indirimi tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

2. Uygulama, 01/01/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere başlayacaktır. 2018 yılı Mart ayında verilecek Gelir Vergisi ile 2018/Nisan ayında verilecek Kurumlar vergisi beyannamelerinde söz konusu indirimden yararlanılabilecektir.

3. Uygulama, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirimi şeklinde yapılacaktır. Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon TL’den fazla olamayacaktır. Örneğin; 10 milyon TL KV matrahı olan kapsam dahilindeki bir şirket 2 Milyon TL KV hesaplayacak fakat bu verginin %5’i olan 100 Bin TL’yi ödeyeceği KV’den indirebilecektir. Bu durumda mükellef (2.000.000-100.000=)1.900.000 TL KV ödeyecektir.

4. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Örneğin 25/4/2018 tarihinde verilen KV beyannamesinde bu şekilde bir yararlanılamayan tutarı olan mükellef, 25/4/2019 tarihine kadar tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup etmek için talepte bulunabilecektir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar için red ve iade işlemi yapılmayacaktır.

5. Söz konusu indirimden faydalanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

5.2 Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatlarm kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

5.3 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

6. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri (Kaçakçılık suçları) işlediği tespit edilenler, bu yasa hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

7. Söz konusu vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Gelir Vergisi Kanunu 301 No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş