Vergi Sirküleri 58 : Torba Kanun Tasarısı İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

Vergi Sirküleri 58 : Torba Kanun Tasarısı İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılacak Değişikler

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.10.2017

SİRKÜLER NO : 2017/58
 
 

TORBA KANUN TASARISI İLE VERGİ USUL KANUNU’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLER

(Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27/9/2017Tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir.)

TBMM’ye sevk edilen kanun tasarısı ile bir çok vergi kanununda da değişikler öngörülmektedir. Bilindiği üzere Tasarı TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürülüğe girecek olup Yayımlandığında ayrıca duyuru Sirkülerimiz yapılacaktır.Söz konusu Tasarı kapsamında Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen değişikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. MÜKELLEFİN BİLİNEN ADRESLERİ YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR: VUK Madde 101’de yer alan bilinen adresler yeniden düzenlenmiştir. İşi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenlemeler yapılmaktadır.Bu değişiklikle, tüzel kişilerin işyerinde tebliğ yapılamaması halinde(muhatap bulunamaması,işin bırakılması, işin bırakılmış sayılması) tüzel kişilerin başkan, müdür, kanuni temsilcilerinin birinin Mernis kayıtlı adresine tebliğ yapılabilecektir.

2. TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ VE TEBLİĞİN İLANLA YAPILACAĞI HALLER YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR: VUK Madde 102 ve Madde 103’de yer alan tebliğ evrakının teslimi ve Tebliğin ilanla yapılacağı haller yeniden düzenlenerek mükelleflerin bilinen işyeri adreslerinde tebliğ yapılacak kişi bulunamazsa Mernis adresine göre işlem yapılması düzenlenmiştir. Mernis adresinde de mükellef bulunamazsa Mernis adresine ikinci tebliğ pusula yapıştırılarak pusula tarihinden itibaren 15’inci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

3. MÜKELLEFLERE ELEKTRONİK ORTAMDA DAHA FAZLA HİZMET VERİLMESİ SAĞLANACAKTIR: VUK Mükerrer 257’nci Maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesine, aynca kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

Diğer taraftan madde ile, süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca Elektronik ticarette bulunanlara bildirim yükümlüğü getirme yetkisi Bakanlığa verilmiştir. Bakanlık bu konuda Tebliğ düzenlemesi ile açıklamalada bulunacaktır.

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş