Vergi Sirküleri 32: Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Kapsamında Damga Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vergi Sirküleri 32: Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi Kapsamında Damga Vergisi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 30.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/32

VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA Belgesi kapsamında DAMGA VERGİSİ UYGULAMASInda dikkat edilmesi gereken hususlar

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanununun ek 2’nci maddesinde, Vergi, Resim, Harç İstisna (VRHİ) Belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Ek-2’nci madde 6728 sayılı Kanun ile 9/8/2017 Tarihi itibariyle değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliğe ilişkin olarak uygulamada dikkat edilmesi gereken konular özet olarak aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1. Damga Vergisi İstisnasının VRHİ Belgesinin Geçerlilik Süresi İçinde Düzenlenen Kağıtlara Uygulanacağı Durumu:

6728 sayılı kanun ile birlikte döviz kazandırıcı bazı faaliyetlerde istisnanın uygulanabilmesi için “Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi” alınması şartı kanuni düzenleme haline getirilmiştir. Oysa ki, bundan önceki uygulamada kanunda bu nokta açıkça değinilmediği için istisnanın uygulanabilmesi için belgenin alınma şartı Maliye İdaresi ile mükellef arasında ihtilaf konusu olmaktaydı. Bu ihtilafa ilişkin ise Danıştay’ın bir çok kararları istisnanın uygulanması için tebliğ ile getirilen belge alma şartının geçerli olmadığı yönündeydi. 6728 sayılı Kanundan sonra ise istisna belgesinin alınması gerektiği yasa maddesine işlenmiş oldu. Dolayısıyla, VRH İstisnası Belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, ancak belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna olabilecektir.

2. VRHİ Belgesini Almak için Sözleşmenin Bazı Kurumlar Tarafından İbrazının İstenmesi Sıkıntısı:

Örneğin, Yurtdışı müteahhitlik işi kapsamında Damga Vergisi istisnasından yararlanmak için VRH İstisna belgesi alımına müracaat edildiğinde hem Ekonomi Bakanlığı hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı yurt dışı müteahhitlik işlemine ilişkin sözleşmenin ibrazını istemekte ve bu sözleşme ibraz edildiğinde ise henüz istisna belgesi alınmadığı için damga vergisine tabi tutulmaktaydı.

6728 sayılı kanun ile yapılan düzenlemelerle VRH İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile kapsam dahilindeki işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar ve ihale kararlarına belge aranmaksızın resen damga vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme kapsamında VRH İstisna belgesi alımı öncesi müracaat işlemlerinde sözleşmenin imzalanıp ibraz edilmemesi, bunun yerine ilgili Kurumlara ise yukarıdaki maddede belirtilen taahhütnameler, teminatlar ya da ihale kararlarının verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda VRH İstisna belgesinden önce imzalanıp ibraz edilen sözleşme damga vergisine tabi olacak, istisna hükümlerinden yararlanamayacaktır.

6728 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş