Vergi Sirküleri 27:6824 Sayılı Yasa İle İnşaat Sektörünü Teşvik Amacıyla Yabancıya Konut Veya İşyeri Satışına KDV İstisnası Getirilmiş Ayrıca Damga Vergisi Ve Tapu Harcı Konularında Düzenlemeler Yapılmıştır

Vergi Sirküleri 27:6824 Sayılı Yasa İle İnşaat Sektörünü Teşvik Amacıyla Yabancıya Konut Veya İşyeri Satışına KDV İstisnası Getirilmiş Ayrıca Damga Vergisi Ve Tapu Harcı Konularında Düzenlemeler Yapılmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 08.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/27
 

6824 SAYILI YASA İLE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ TEŞVİK AMACIYLA YABANCIYA KONUT VEYA İŞYERİ SATIŞINA KDV İSTİSNASI GETİRİLMİŞ  AYRICA DAMGA VERGİSİ VE TAPU HARCI KONULARINDA DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR 


 (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanun,   08/03/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

 

1. Yayımlanan 6824 Sayılı Torba Yasa ile Katma Değer Vergisi (KDV)  Kanununun istisnaların sıralandığı 13’üncü maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir:

“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alman konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),”

Ülkemize döviz girişini artırmak ve inşaat sektörünü desteklemek amacıyla yapılan yukarıdaki yasa düzenlemesi 01/04/2017 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

2. Yine 6824 Sayılı Yasa ile Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katma kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.”

Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunun Tapu harçlarında farklılaştırmaya gidebilmesi sağlanmış olup konu hakkında Bakanlar Kurulundan Karar beklenmelidir.

3. Yayımlanan 6824 Sayılı Yasa ile   Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar;” başlıklı fıkrasına (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. Eklenen bentlerde belirtilen kağıtlar için ileride damga vergisi oran farklılaştırılması yapılması beklenmelidir.

Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri  (Binde 9,48)

Yine Damga Vergisi Kanuna ekli  (2) sayılı tablonun  “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (25) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek, bu kapsamdaki kağıtların damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır.

Damga Vergisine ilişkin bu düzenlemeler 08/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş