Vergi Sirküleri 26: Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Yapılacaktır

Vergi Sirküleri 26: Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Yapılacaktır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 08.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/26
 

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE %5 VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAKTIR 


 (Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanun,   08/03/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 6824 Sayılı Torba Yasa ile Gelir Yergisi Kanununun (GVK) mülga mükerrer 121’inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile getirilen yeni uygulama özet olarak aşağıdaki şekildedir:

1. Uygulamadan, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere),  yasada belirtilen şartları taşıyanlar yararlanabilecektir.

2. Uygulama, 01/01/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere başlayacaktır.

3. Uygulamayıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirimi şeklinde yapılacaktır. Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon TL’den fazla olamayacaktır. Örneğin; 10 milyon TL KV matrahı olan kapsam dahilindeki bir şirket 2 Milyon TL KV hesaplayacak fakat bu verginin %5’i olan 100 Bin TL’yi ödeyeceği KV’den indirebilecektir.

4. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

5. Söz konusu indirimden faydalanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

     5.1 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

     5.2 Yukarıda belirtilen  süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatlarm kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

     5.3 İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.

6. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri (Kaçakçılık suçları) işlediği tespit edilenler, bu yasa hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

7. Söz konusu vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

Diğer yandan düzenlemenin yapıldığı kanun maddesi, Maliye Bakanlığı’na maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verdiğinden konunun uygulanmasına ilişkin Bakanlığın Tebliğ düzenlemesi ile açıklamalar yapması beklenmektedir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş