Vergi Sirküleri 25: Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Ulaştırma Bakanlığı Tebliğ Düzenlemesi Yapmıştır

Vergi Sirküleri 25: Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Ulaştırma Bakanlığı Tebliğ Düzenlemesi Yapmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/25
 

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPMIŞTIR


 (Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin 2017/3 No’lu Tebliğ,   03/03/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan Tebliğ düzenlemesi ile yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlamaya yönelik olarak aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır:

1. Uygulama Kapsamındaki Tekneler:

Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girişlerinde uygulanacaktır.

2. Teknelerin İthali ve Kaydı İçin Liman Başkanlıklarınca Aranan Şartlar:

Tebliğ hükümlerine göre yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca aşağıdaki şartlar aranır:

a) 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,

b) Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belgenin başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt,

c) Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,

ç) İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması,

d) Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair belge,

e) Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması,

f) Bağlama kütüğüne kayıt için teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm değerlerinin esas alınması.

Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki/malikleri sorumludur.

3. Teknelerin Kayıt, Tescil ve Gümrük İşlemleri

Liman Başkanlığınca aranacak yukarıdaki şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemisi malikinin veya birden fazla malikin olması durumunda maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca kayıt veya tescili önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına yapılır. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip 60 gün içinde tamamlanır. Söz konusu bildirim, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer.

Tebliğ, 03/03/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk Bayrağına geçişine ilişkin olarak Maliye Bakanlığından da  vergisel düzenlemelere ilişkin Tebliğ yayımlaması ve açıklamalar yapması  beklenmektedir. Bu düzenlemeler yayımlandığında ayrıca duyurumuz yapılacaktır.

Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin 2017/3 No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş