Vergi Sirküleri 2017/22 : Serbest Bölgeler Mevzuatında Yeni Değisiklikler Yapılmıstır

Vergi Sirküleri 2017/22 : Serbest Bölgeler Mevzuatında Yeni Değisiklikler Yapılmıstır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 27.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/22
 

SERBEST BÖLGELER MEVZUATINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR


 (Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6772 Sayılı  Kanun, 24/02/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan 6772 sayılı kanun ile Serbest Bölgeler mevzuatına ilişkin bir dizi değişikler yapılmış. Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle,  Bakanlar Kurulu kararı ile Serbest Bölgelerde de acele kamulaştırma yapılabilmesi mümkün olacaktır.

2. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6’ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, imalatçı olmayan serbest bölge firmalarının ve işleticilerinin vergi ve diğer teşviklerden yararlanabilmesi sağlanmıştır.  Bilindiği üzere, serbest bölgelerdeki teşviklerden yalnızca imalatçı firmalar yararlanmakta ve serbest bölgedeki imalatçı olmayan firmalar ve işletici şirketler diğer mevzuatla sağlanan vergi teşviklerinden yararlanamamaktaydı.

3. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 7’nci maddesinde  yapılan değişiklikle, bölge içi satışlarda özel hesap ücreti tahsilatı konusu açıklığa kavuşturulmuş. Serbest Bölge gelirlerinin toplandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan özel hesaba ilişkin, hesap ücreti oranlarının bölge, sektör, faaliyet alanı veya yatırım türü itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenebilmesi konusunda düzenleme yapılmıştır.

4. Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8’inci maddesinde yapılan değişiklikle, Serbest Bölgelerde özellik arz eden bazı iş ve işlemlerin kolaylaştırılması için  Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.

5. İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı konusunda düzenleme yapmak üzere Ekonomi Bakanlığına yetki verilmiştir.

6. Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde, yurt dışında serbest bölge, özel bölge, dış ticaret merkezi ve lojistik merkezi kurulması ve söz konusu bölgelerin işletilmesi mümkün olabilecektir.

7. Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde  yapılan değişiklikle, serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

8. Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’üncü maddesinde  yapılan  bir diğer değişiklikle, serbest bölgelerdeki ücret istisnasında asgari geçim indirimi uygulaması belirtilmiştir. Buna göre, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.

9. Emlak Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle, Serbest bölgelerdeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılacaktır.

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6772 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş