SPK Sirküleri 36 : Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)

SPK Sirküleri 36 : Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)


SPK Sirküleri 36 : Ortakların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/36

 

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE PAYLARININ

BORSADA İŞLEM GÖRMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN

ESASLAR TEBLİĞİ

(II-16.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 08.03.2008 tarihli Seri: IV, No: 39 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV, No: 58 tebliğlerini yürürlükten kaldıran, yeni düzenlemeleri içeren II-16.1 sayılı "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği' (Tebliğ) 30.12.2013 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ düzenlemesi ile;

 

1. Payları borsada işlem görmeyen halka açık şirketlerin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

 

2. Payları borsada işlem görmeyen şirketlerin, genel kurul kararıyla, ortaklık yapısı, ortak sayısı, finansal tablo kalemlerinin büyüklüğü ve faaliyetin devamlılığına ilişkin hususlar nedeniyle kendi talepleri veya SPK'ca resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmalarına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

 

3. Ortak sayısının 500'e ulaşması nedeniyle halka açık sayılan şirketlerden paylarının borsada işlem görmesini istemeyenlerin yapacakları genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullanmayan veya genel kurula katılmayan tüm pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmıştır.

 

4.Ayrılma hakkı kullanım fiyatı, şirketin SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış, bağımsız denetimden veya özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların esas alındığı değerleme raporuna göre belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

5. Ortaklık yapısı nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılma şartları;

 

a) Sermayenin %95'inden daha fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması, 

 

b) Sermayenin %50'sinden fazlasının doğrudan ve/veya dolaylı olarak il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması,şeklinde belirlenmiştir.

 

6. Ortak sayısı 500'ün altında olan şirketlerin, ortak sayısına ilişkin bilirkişi raporu hazırlatmaları halinde, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkabileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

7. SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş son iki yıla ait finansal tablo kalemlerinden;

 

a) Aktif toplamı 10.000.000 Türk Lirasından az olan veya
b) Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de 5.000.000 Türk Lirasından az olan ya da
c) Tescil edilmiş sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı karşılıksız kalan,şirketlere, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkma imkanı sağlanmıştır.

 

8. Kendi istekleri ile borsa kotundan çıkan şirketlerin, pay alım teklifi işlemlerinin tamamlanmasını takiben, talepleri üzerine veya SPK'ca resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

 

9. Bu Tebliğ'deki istisnaları sağlamayan halka açık şirketlerin paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğu çerçevesinde, 2 yıl içinde borsaya başvurmaları gerektiği, süresi içinde başvurmayan şirketlerin paylarının ise, SPK'ca resen payların işlem görmesine karar verilebileceği öngörülmüştür.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.