SPK Sirküleri 29 : Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)

SPK Sirküleri 29 : Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)


SPK Sirküleri 29 : Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)

SPK SİRKÜLERİ

 

 

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 17.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/29

 

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

(III-39.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) 17.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğin yürürlük tarihi 01.07.2014'dir.

Yeni Tebliğ düzenlemesi ile;

 • Aracı kurumlar dar yetkili ve geniş yetkili aracı kurum olarak ikiye ayrılmış, emir iletimine aracılık ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini yapan aracı kuruma dar yetkili; portföy aracılığı faaliyeti, saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kuruma geniş yetkili aracı kurum olarak tanımlanmıştır. Yatırım kuruluşu kavramı ise, temelde aracı kurumlar ile bankaları kapsamaktadır.
 • Aracı kurumların anonim ortaklık şeklinde kurularak, paylarının tamamının nama yazılı olması düzenlenmiş, TTK'ya paralel şekilde tek ortaklı olarak aracı kurum kurulmasına izin verilmiştir.
 • Aracı kurumların yönetim kurulunun 4 yıllık lisans eğitimi almış en az üç üyeden oluşması öngörülmüştür.
 • Aracı kurumların ticaret unvanlarında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini göstermesi amacıyla "menkul değerler" veya "menkul kıymetler" ibarelerinden birinin yer alması şart koşulmuş, geniş yetkili aracı kurumların "yatırım menkul değerler" veya "yatırım menkul kıymetler" ibarelerini kullanabilecekleri hükme bağlanmıştır.
 • Aracı kurum personelinin; yöneticiler, ihtisas personeli, müfettişler, iç kontrol elemanları ve risk yönetim elemanlarından oluştuğu belirtilmiş, personelin mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Yatırım kuruluşları için "müşteri" tanımı yapılmış ve yatırım kuruluşlarına müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Yatırım kuruluşları yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleri ile şirketi tanıtıcı bilgileri içeren bir internet sitesi açması ve bu sitede yetkili oldukları her bir yatırım hizmeti veya faaliyeti için ayrı birer bölüm oluşturması düzenlenmiştir.
 • Bir kişinin aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin veya oy haklarının %10, %20, %33 veya %50 sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri SPK'nın iznine tabi tutulmuştur.
 • SPK'nın, kuruluş, faaliyet izni ve ortaklık yapısı değişikliği başvurularında aracı kurumlardan ve tüzel kişi ortaklarından özel olarak bağımsız denetim ve derecelendirme yaptırmalarını talep edebileceği belirtilmiştir.
 • Aracı kurumların merkez dışı örgütleri şube ve irtibat bürosu olarak belirlenmiş olup, acentelik sistemi kaldırılmıştır.
 • Aracı kurumlar SPK'dan izin almak şartıyla yurt dışında, şube veya irtibat bürosu açabilecekleri gibi ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış bir kuruluş ile sözleşme yaparak faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.
 • Aracı kurumlara SPK tarafından izin verilen her faaliyet için ayrı ayrı yetki belgesi verilmesi yerine, izin verilenlere tek bir yetki belgesi verilmesi öngörülmüştür.
 • Aracı kurumların yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin yürütülmesi sırasında, belirli koşullar çerçevesinde başka bir hizmet sağlayıcı kuruluştan hizmet almalarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.
 • Aracı kurumların seçtikleri bağımsız denetim kuruluşu hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikleri 10 iş günü içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir.
 • Aracı kurumların bloke edilecek nakit ve/veya sermaye piyasası araçlarının müşteri bazında hazırlanacak olan listedeki bilgilerin SPK'ya gönderilmeden önce, aracı kurum kayıtlarıyla uyumlu olduğu ve gerçek durumu yansıttığına dair bağımsız denetim kuruluşu tarafından rapor hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.
   

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.